Voorbeeldregels

Een bestemmingsplan (of inpassingsplan) bestaat uit bestemmingen en regels. Met een bestemming wordt voor ieder stuk grond aangegeven waarvoor het gebruikt mag worden. De wateraspecten uit de toelichting van een bestemmingsplan moeten zo goed mogelijk worden vertaald naar de verbeelding en planregels. Waterschap Rivierenland heeft voorbeeldregels opgesteld om gemeenten in dit proces te ondersteunen.
A-watergangen krijgen van boveninsteek tot boveninsteek de bestemming "Water". Deze begrenzing is niet altijd gelijk aan de kadastrale grenzen.

Op basis van de voorbeeldregels kunnen gemeenten en waterschap gezamenlijk tot goede bestemmingsregelingen in ruimtelijke plannen komen. Er zijn voorbeeldregels (pdf) op het gebied van:

  • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
  • Groen met bepalingen t.b.v. waterberging, waterzuivering en infiltratie
  • Leiding - Riool
  • Wegen
  • Water
  • Waterberging in uiterwaarden/ boezemgebieden
  • Waterkering