Ecologische verbindingszone

Waterschap Rivierenland heeft in 2015 met provincie Gelderland afgesproken dat het waterschap 12 hectare ecologische verbindingszone aanlegt in vier trajecten van het Gelders Natuurnetwerk: Heumen-Horssen, Diefdijk Noord, Linge en Capreton.

Aanleiding

Er is al volop werk verzet om delen van ecologische verbindingszones in te richten voor verschillende diersoorten, bijvoorbeeld de kamsalamander, rietzanger en winde. Nu gaan we de missende schakels daartussen inrichten. De kracht van een ecologische verbindingszone zit namelijk in het verbinden van alle locaties die geschikt zijn voor deze soorten. We maken deze verbindingen (stapstenen en corridors) door groenstroken en waterlopen aan te leggen.
Zo zorgen we voor het in stand houden van de natuurwaarden in het Gelders Natuur Netwerk, het scheppen van leefomstandigheden voor van nature voorkomende plant- en diersoorten en het opheffen van barrières bij de migratie van diersoorten.

Afbeelding: verbinden van locaties maakt een ecologische verbindingszone

Project

Op dit moment stellen we plannen op voor drie locaties:

Diefdijk Noord
Ten zuiden van Werk aan ’t Spoel leggen we een natuurvriendelijke oever aan langs een bestaande watergang. Dit verbetert zowel het leefgebied van de kamsalamander als de waterkwaliteit (KRW). Langs de Prijsseweg richten we twee poelen (een stapsteen) in voor de kamsalamander.

Panderweg Lienden
Aan de Panderweg in Lienden komt een vispaaiplaats. Momenteel is het perceel ingericht als droge waterberging. We brengen deze in verbinding met de Linge door de aanleg van een watergang met breed onderwaterbanket. Dit maakt het uitermate geschikt voor vissen om te paaien.

Geldermalsen
We leggen een ecologische verbindingszone aan op drie percelen ten zuiden van rivier de Linge, tegenover Tricht, naast het Trichtsevoetpad. Tegelijkertijd realiseren we hier een waterberging. De verbindingszone gaat er natuurlijk uitzien door variatie in vormen en hoogtes. Verschillende verhogingen en poelen zorgen voor een grotere ecologische variatie. Bij de afvalwaterzuivering komt een extra verhoging om deze af te schermen en creëert zo een mooier landschappelijk beeld voor de omwonenden.

De waterberging wordt stroomafwaarts aangesloten op de Linge. Hier komt een ballenlijn om zo de ecologische verbindingszone af te sluiten van scheep- en recreatievaart. Stroomopwaarts sluiten we de verbindingszone met behulp van een betonnen duiker aan op de Linge voor een lichte stroming ten behoeve van de flora en fauna.

Planning

Het totale project (12 hectare) moet voor eind 2021 uitgevoerd zijn.

Subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.