Renovatie en toekomstplannen van het JU Smitgemaal

21 december 2017 Het uit 1972 daterende JU Smitgemaal is toe aan een technische en bouwkundige renovatie. Het gemaal heeft al vele jaren een belangrijke functie voor wat betreft de waterhuishouding in het gebied. Het zorgt er voor dat de bevolking drogen voeten houdt. Gelijktijdig met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie werden er plannen gemaakt om het gemaal gedeeltelijk in te richten als belevingsruimte en een aparte ontvangstruimte. Deze plannen zijn echter op dit moment afhankelijk van de resultaten van een studie naar het watersysteem van de Alblasserwaard. We kunnen gerust stellen dat we op het punt staan van een historische wijziging van het watersysteem.
Het JU Smitgemaal in Kinderdijk

Geplande renovatie JU Smit gemaal

De voorbereidingen voor de renovatie en elektrificatie van het JU Smitgemaal zijn op dit moment door onderstaande ontwikkelingen op een laag pitje gezet. Renovatie is nog wel noodzakelijk omdat het gemaal niet voldoet aan de nieuwe normen voor uitstoot en geluid. Ook vertoont het gebouw bouwkundige gebreken. Ondertussen moet het gemaal nog tot minstens 2025 zorgen voor de regionale waterveiligheid. Tot die tijd is een overbruggingsmaatregel noodzakelijk. Deze moet passen binnen de toekomstige inrichting van het complex Kinderdijk. De investering mag natuurlijk niet voor niets zijn. Daarom is het belangrijk de resultaten van de studie af te wachten voordat verdere beslissingen worden genomen. In het onderzoek Doorontwikkeling Complex Kinderdijk worden varianten voor de overbruggingsmaatregel bedacht en uitgewerkt.  

Belevingsruimte

In het voorjaar hebben we u ook de plannen bekend gemaakt voor het realiseren van een belevingsruimte in het JU Smitgemaal. Aanleiding hiervoor was de geplande renovatie en elektrificatie van het gemaal. De plannen voor het realiseren van een belevingsruimte blijven vooralsnog van kracht. De voorbereidingen worden echter eveneens tijdelijk op een laag pitje gezet in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de Doorontwikkeling Complex Kinderdijk.  

IVAV-studie

Het jaar 2017 en 2018 gebruiken we om onze plannen verder voor te bereiden en diverse procedures te doorlopen. Op dit moment is er een studie gaande naar het toekomstige watersysteem van de Alblasserwaard, de Integrale Visie Alblasserwaard Vijfheerenlanden (IVAV). De eerste resultaten verwacht het waterschap in de zomer van 2018. Uit deze resultaten zou kunnen blijken dat vanaf 2025 aanzienlijk minder water afgevoerd gaat worden in Kinderdijk door de bouw van één of twee extra gemalen in de streek. Dit gegeven zorgt er voor dat de omvang  van de plannen rondom de belevingsruimte en de mate van renovatie van het JU Smitgemaal nog onduidelijk zijn. Feit is wel dat renovatie noodzakelijk is omdat het gemaal nog tot minstens 2025 haar functie goed moet kunnen uitvoeren. De plannen voor het realiseren van een belevingsruimte blijven vooralsnog van kracht.

Informatiebijeenkomst 15 mei 2017

Op 15 mei 2017 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in De Klok te Kinderdijk. Tijdens deze bijeenkomst hebben zowel het waterschap als de architect een presentatie gegeven over de plannen van het gemaal. De presentaties treft u hier:

Meer informatie

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit project, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager: Allard Koopal, 06-27061821, of via e-mail a.koopal@wsrl.nl. Voor meer

Veel gestelde vragen aanpassingen JU Smitgemaal

Waarom gaan jullie het gemaal renoveren?

Het JU Smitgemaal stamt uit 1972 en voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van isolatie, milieu en geluid. De huidige staat van het gebouw is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde aan renovatie toe. Het vertoont diverse scheuren, betonrot, een slechte dakconstructie en isolatie. De drie dieselmotoren worden vervangen door elektrische motoren.

Elektrische motoren zijn schoon en mooi maar wat gebeurt er als de stroom uitvalt?

De motoren worden straks aangestuurd vanuit de controlekamer in het hoofdkantoor in Tiel. Het systeem is goed beveiligd. Zodra dit gebeurt gaat het alarm af. De vijzels kunnen ook handmatig worden bediend indien nodig. Bij stroomuitval zal een aggregaat worden ingezet.

Wanneer starten jullie met de renovatie?

Dat is nog niet precies te zeggen en is ook afhankelijk van de uitkomsten van het IVAV-onderzoek. Tijdens de renovatie zal het gemaal wel gewoon zijn werk blijven doen.

Wat is de IVAV?

De IVAV is een studie naar het toekomstige watersysteem van de Alblasserwaard, de zogenaamde Integrale Visie Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De eerste resultaten verwacht het waterschap in de zomer van 2018. Uit deze resultaten zou kunnen blijken dat vanaf 2025 aanzienlijk minder water afgevoerd gaat worden in Kinderdijk door de bouw van een extra gemaal in de streek. Dit gegeven zorgt er voor dat de omvang  van de aanpassingen van het JU Smitgemaal op dit moment nog onduidelijk is. Feit is wel dat renovatie noodzakelijk is omdat het gemaal nog tot minstens 2025 haar functie goed moet kunnen uitvoeren.

Wordt het gemaal straks veel groter?

Nee. Het volume, het aantal kuubs, blijft gelijk aan de huidige situatie. Ook het gebouw blijft de huidige vorm en grootte houden.

Hoe staat het met de plannen voor een belevingsruimte in het JU Smitgemaal?

De plannen voor de belevingsruimte zijn ook afhankelijk van de resultaten van de IVAV-studie. Op welke wijze het ingevuld wordt, wordt het komende jaar onderzocht.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een belevingsruimte te maken?

Het gemaal op deze markante locatie bij de molens van het werelderfgoed is uniek en wekt altijd veel belangstelling door de enorme vijzels. In het bestuursakkoord 2015 is de ambitie opgenomen om de zichtbaarheid van het waterschap en het waterbewustzijn te vergroten. Deze locatie kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstellingen. De belevingsruimte zal ook door de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) gebruikt gaan worden. Het is een aanvulling op het programma van de SWEK dat zich richt op de historie van Kinderdijk. De belevingsruimte vertelt het verhaal van modern en toekomstig waterbeheer en vormt een mooie aanvulling hierop.

Is het straks toegankelijk voor iedereen?

Ja. Maar bezoekers moeten eerst een toegangskaartje kopen bij het SWEK, Stichting WereldErfgoed Kinderdijk. Vervolgens kan men alleen met een groep naar binnen. Een groep zal zo’n 20-25 minuten binnen zijn om rond te kijken.

De ontvangstruimte is niet toegankelijk voor toeristen. Deze ruimte zal het waterschap gaan gebruiken om relaties uit te nodigen.

Bezoekers van Kinderdijk zijn vooral internationaal. Is dat wel de juiste doelgroep voor het vergroten van het waterbewustzijn?

Het waterschap wil vooral het waterbewustzijn onder Nederlanders vergroten. Dat is de belangrijkste doelgroep. Zo’n 35% van de bezoekers van Kinderdijk komt uit Nederland. Dat ook internationale bezoekers meer leren over duurzaam waterbeheer is een mooie bijkomstigheid.

Waarom mag de SWEK geld verdienen aan de belevingsruimte die van belastinggeld is betaald?

Voor de belevingsruimte zal geen extra entreegeld gevraagd worden.  De SWEK mag het alleen gebruiken om groepen rond te leiden aan mensen die al een kaartje gekocht hebben. De SWEK gaat geen geld verdienen aan de belevingsruimte.

Waarom gaat het waterschap zelf niet kaartjes verkopen?

Het waterschap is een publieke organisatie en we exploiteren geen commerciële activiteiten. Het waterschap wil zich primair richten op de kerntaken. Het waterschap gaat niet actief promotie maken.  Als de belevingsruimt er komt, dan geven we het graag uit handen aan het SWEK omdat zij de bezoekers van Kinderdijk toch al rondleiden.

De belevingsruimte is een aanvulling op het ontwikkelingsplan van de SWEK. Gaat een belevingsruimte niet voor nog meer bezoekers zorgen?

We verwachten niet dat het veel drukker wordt maar het is voor de toekomst moeilijk te voorspellen. Het voordeel is wel dat bezoekersaantallen beter te verspreiden en te controleren zijn. Door veelal kaartverkoop vooraf is het beter in te schatten waar men op moet rekenen.

Zal het aantal bezoekers en daarmee de parkeeroverlast toenemen als gevolg van de ontvangsruimte?

In de huidige situatie ontvangt het waterschap ook al gasten in de ontvangsruimte. Het is niet de intentie om de ruimte veel meer te gaan gebruiken. Parkeren gebeurt op eigen terrein van het waterschap naast het gemaal.

Hoeveel groepen kunnen er straks tegelijkertijd terecht?

Het zal mogelijk zijn om met twee groepen tegelijk in het gebouw te zijn. De groepsgrootte per keer zal ongeveer 25 personen zijn.

Mag de SWEK ook gebruik maken van de ontvangstruimte?

Nee, deze is alleen bedoeld om relaties van het waterschap in te ontvangen. Het huidige gebouw heeft ook zo’n ruimte. Deze is weinig representatief en ook aan renovatie toe.

Komt er een panoramadak?

Nee. Deze optie is geschrapt omdat we begrijpen dat het voor privacy overlast kan zorgen.

Blijft het JU Smitgemaal een gemaal?

 

In de toekomst zal via Kinderdijk minder water afgevoerd worden dan nu. In het komende jaar wordt onderzocht op welke wijze dit ingevuld kan worden. Met 1 of met 2 gemalen. Met de huidige of met nieuwe gemalen. Op zijn vroegst zal in 2025 het nieuwe watersysteem in gebruik worden genomen. Tot die tijd zullen de gemalen in Kinderdijk als gemaal blijven functioneren.

 

Als het JU Smitgemaal haar functie verliest, welke maatregelen worden dan genomen om in de overbruggingsperiode aan de emissienormen en geluidsnormen te voldoen?

In het komende jaar wordt uitgezocht op welke wijze hieraan voldaan kan worden. Daarbij wordt zowel naar aanpassingen en/of vervanging van de motoren als naar bouwkundige aanpassingen gekeken.

Wat gebeurt er met de bouwkundige renovatie van het JU Smit gemaal?

De bouwkundige staat van het gebouw is niet kritiek. De voorbereiding van de bouwkundige renovatie wordt stopgezet totdat duidelijk is tot wanneer het gemaal haar functie behoudt. Daarna zal bepaald worden wat er bouwkundig aan het gebouw moet gebeuren.

Komt er nog een keer een informatiebijeenkomst?

Ja. Wanneer er meer duidelijkheid is, zullen we de omgeving weer uitnodigen voor een informatiebijeenkomst in Kinderdijk.

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen over de verbouwing van het JU Smitgemaal?

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken via 0344-649090. Omgevingsmanager Allard Koopal is uw contactpersoon voor dit project. Wanneer u specifieke technische vragen heeft over de renovatie, dan kunt u terecht bij Richard van Gelder via hetzelfde telefoonnummer.