Over het project

Waterschap Rivierenland treft verschillende maatregelen om de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de natuurwaarden in en rondom de Hoge Boezem van de Overwaard nabij Kinderdijk te verbeteren. We verdiepen het Achterwaterschap en leggen een rietmoeras aan. De maatregelen hebben positieve effecten op zowel de leefomgeving als de natuur.

Waarom treffen we maatregelen?

Met de maatregelen:

  • is er minder kans op dijkdoorbraken van regionale keringen in het oosten van de Alblasserwaard;
  • zijn rietlanden (belangrijke vogelgebieden) in de Hoge Boezem van de Overwaard beter beschermd, onder andere door minder schommelingen in de hoogte van de waterstand;
  • krijgen beschermde vogelsoorten en andere flora en fauna in de Hoge Boezem van de Overwaard een positieve impuls dankzij de aanleg van een nieuw rietmoeras;
  • verbetert op lange termijn de waterkwaliteit in de Hoge Boezem van de Overwaard door de aanleg van watergangen en natuurvriendelijke oevers in het nieuwe rietmoeras.

Lees meer

Op de pagina 'Waterveiligheid, waterkwaliteit en natuurwaarden' leest u meer achtergrondinformatie over waarom maatregelen nodig zijn.

Wanneer?

De werkzaamheden vinden plaats in de periode 2016 - 2022. Op de pagina 'Planning' leest u meer over de fasering van het project.

Wat gaan we doen?

Door het Achterwaterschap te verdiepen verbeteren we de waterveiligheid. Dankzij de verdieping stroomt het Achterwaterschap beter door. Bij extreme omstandigheden, zoals hevige regenval en westenwind) stijgt de waterstand in het oosten van de Alblasserwaard minder. Dit verkleint de kans op dijkdoorbraak van regionale keringen, wateroverlast en economische schade.

De opgegraven grond uit het Achterwaterschap gebruiken we voor de aanleg van een rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard. Hiermee draagt het Waterschap niet alleen bij aan natuurdoelen van Natura2000 maar verwachten we op de lange termijn ook de waterkwaliteit te verbeteren. De verschillende maatregelen versterken elkaar waardoor een bijzondere win-winsituatie ontstaat.

Lees meer

Op de pagina 'Werkzaamheden' leest u praktische achtergrondinformatie over maatregelen die we treffen. 

Waar?

De werkzaamheden vinden plaats in het Achterwaterschap en in de Hoge Boezem van de Overwaard in Kinderdijk.

 

Het Achterwaterschap

Het Achterwaterschap is een 16 km lange watergang in de Alblasserwaard die loopt van de Ammerse Boezem tot aan het boezemgemaal in Kinderdijk. Het Achterwaterschap is gegraven in 1366 en heeft in de loop van de eeuwen de functie van lage boezem* gekregen. Het Achterwaterschap wordt ook wel eens Groote Waterschap genoemd.

Langs het Achterwaterschap komt geen bebouwing voor, het ligt aan de achterzijde van de kavels.

*Het Achterwaterschap maakt deel uit van een stelsel van wateren, in de Alblasserwaard dat zorgt voor tijdelijke berging van polderwater voordat dit op de Lek kan worden geloosd.

De Hoge Boezem van de Overwaard

De Hoge Boezem van de Overwaard is een plas water, een omkaderd ondergelopen poldergebied, nabij Kinderdijk. Het ligt ten Oosten van het Achterwaterschap. De Hoge Boezem van de Overwaard biedt ruimte voor extra waterberging als de lage boezems (zoals het Achterwaterschap) onvoldoende capaciteit hebben om het water naar de Lek af te voeren.

Zicht op de Hoge Boezem van de Overwaard

Wie zijn betrokken?

Waterschap Rivierenland beheert de waterkeringen, watergangen, gemalen, Maalkom en het Afsluitmiddel in de Hoge Boezem van de Overwaard. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het verdiepen van het Achterwaterschap en het aanleggen van het rietmoeras.

Waterschap Rivierenland heeft aannemersbedrijf JP Schilder BV ingehuurd om werkzaamheden uit te voeren in de periode augustus 2016 – maart 2018 (baggeren Achterwaterschap vanaf De Donk tot aan de Hoge Boezem van de Overwaard).

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de natuurwaarden levert de provincie Zuid-Holland een financiële bijdrage. Daarnaast is de directe omgeving (zoals inwoners, overheden en andere belangengroepen) betrokken bij de planvorming en vindt zorgvuldige communicatie plaats over de uitvoering van het project met alle belanghebbenden.