Verlaging maximale waterstand in de Hoge Boezem van de Overwaard

Waterschap Rivierenland gaat het maximaal toegestane waterpeil in de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO) bij Kinderdijk verlagen van 90 cm naar 25 cm boven NAP. Hiervoor is een formeel peilbesluit nodig van het waterschap.

Met het verlagen van het maximale waterpeil in de HBO worden de kades minder belast en vergroten we de waterveiligheid in dit gebied. Een kostbare en impactvolle kadeversterking is daardoor nu niet nodig. Voorafgaand aan dit peil-besluit onderzoeken we wat de effecten zullen zijn voor het watersysteem, de natuur en cultuurhistorie.

Voordelen van lager waterpeil

Door het verlagen van het maximale waterpeil voldoet de helft van de kades rondom de HBO aan de strenge normen voor stabiliteit en hoogte. De andere helft voldoet net niet aan de normen. Een verbetering van deze kades is daarom pas aan de orde na 2024.

Compensatie waterberging

De verlaging van het maximaal toegestane waterpeil in de HBO heeft een afname van de waterbergingscapaciteit tot gevolg.Dit moet gecompenseerd worden door het  waterschap. Want ook in de polders zijn droge voeten gewenst. De wijze waarop we dit kunnen compenseren, nemen we ook mee in bovengenoemd onderzoek.

Procedure

Om deze peilaanpassing mogelijk te maken, gaat het waterschap dit jaar een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit van de Alblasserwaard voorbereiden en in procedure brengen. Hierop is inspraak mogelijk. Als het zover is, informeren wij u daarover.