Tussen 2021 en 2026 wordt in vijf projecten de noordelijke Waaldijk versterkt. Het gaat om 80 kilometer dijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Zo creëert Waterschap Rivierenland een veilige dijk voor het hoogwater van de toekomst.

Beleving van de Waal

De dijkversterkingsprojecten bieden de gelegenheid om de inrichting van de Waaldijk aan te pakken. Voor een betere beleving van de Waal, met oog voor de behoefte van de gebruikers. Genieten van de mooie omgeving, beleven van het ‘Verhaal van de Waal’ en met goede verbindingen tussen de dorpen, steden en uiterwaarden. En dat op een verkeersveilige manier. Hiervoor is een plan ontwikkeld.

Totstandkoming plan

Dit masterplan Gastvrije Waaldijk bevat componenten voor de inrichting van de dijk, denk daarbij aan drempels, toe- en afritten, belevingspunten en dorpsboulevards. De dijk kan door verschillende verkeersdeelnemers gebruikt worden, zoals wandelaars, fietsers, automobilisten en motorrijders. En waar nodig passeren ook landbouwvoertuigen en vrachtverkeer. Op 7 juli kwamen diverse partijen, waaronder omwonenden, verkeerskundigen en de ANWB, bij elkaar voor een stakeholderssessie. Gezamenlijk is gesproken over wat nodig en wenselijk is voor een verkeersveilige dijk. Dit leidde tot een advies richting bestuurders.

Akkoord op advies

Op dinsdag 30 augustus gaven bestuurders van de gemeenten Gorinchem, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe (vooruitlopend op instemming college B&W), Nijmegen, Lingewaard, Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland akkoord op dit advies. Daarmee kan het ontwerp en de uitvoering van de lokale inrichting bij de vijf dijkversterkingstrajecten doorgaan.

Extra componenten voor verkeersveiligheid

De input van de betrokkenen leidde tot de volgende aanvullende componenten voor inrichting van de weg:

  • Wegversmallingen als extra snelheidsremmende maatregel;
  • Veilige oversteekplekken bij bijvoorbeeld struinpaden;
  • Belijning op de weg bij erfaansluitingen om voorrang duidelijk te maken;
    • Daarnaast onderzoeken we manieren om verkeersdeelnemers te attenderen op gewenst gedrag op de dijk.

Onderzoek terugdringen gemotoriseerd verkeer

Tijdens de bijeenkomst van 7 juli is door omwonenden een duidelijke oproep gedaan om het gemotoriseerd verkeer op de dijk terug te dringen. In het ontwerp is rekening gehouden met recreatief weggebruik van fietsers en wandelaars, onder andere door meerdere belevingspunten en struinpaden langs de weg. Het terugdringen of weren van gemotoriseerd verkeer is geen doel van de Gastvrije Waaldijk. De betrokken gemeenten is het advies gegeven om onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden voor het terugdringen van gemotoriseerd verkeer.

Vervolg

Met deze besluitvorming wordt de participatie over de maatregelen voor verkeersveiligheid afgesloten. Voor de lokale inrichting van de Waaldijk vinden participatietrajecten per project plaats (of hebben al plaats gevonden). Daarin wordt de lokale invulling van de dijk, de weg en de belevingspunten besproken.
In een vervolgstap beraden we ons over de participatie op het thema cultuurhistorie, zoals aangedragen door de omwonenden. Meer informatie en het masterplan zijn te vinden op www.waterschaprivierenland.nl/gastvrije-waaldijk