Naar aanleiding van een kritisch rapport van prof. dr. ir. Van Baars constateerde Deltares vorig jaar juli dat de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KiS) veilig is. In opdracht van het waterschap verdiepte Deltares zich in vervolgonderzoek in een aantal kritische aspecten ten aanzien van het ontwerp en de uitvoering van de dijkversterking. Een commissie onder leiding van Hans van der Vlist boog zich over de afhandeling van de schades die bij de dijkversterking zijn ontstaan

Deltares constateert dat er tijdens de werkzaamheden onvoldoende zicht was op mogelijke vervormingen aan huizen en dat de risicobeheersing beter kan. De Commissie Van der Vlist constateert dat er onvoldoende regie was bij de schadeafhandeling.

Adviezen en aanbevelingen van Deltares en de commissie Van Der Vlist zijn op 14 februari toegelicht aan de commissie Waterveiligheid van Waterschap Rivierenland in een openbare vergadering. Het waterschap neemt de conclusies en aanbevelingen van Deltares en de commissie Van der Vlist over en zet alles op alles om de schades met de bewoners op een verantwoorde manier af te ronden.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek van Deltares was verdeeld in twee fases. De eerste fase richtte zich op de beantwoording van de vraag met betrekking tot de waterveiligheid. Deltares concludeerde vorig jaar juli dat de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig is en voldoet aan de destijds geldende normen voor veilige dijken. Lees het bericht 'Lekdijk veilig volgens Deltares'

De tweede fase van het onderzoek gaat dieper in op de ontwerpaspecten die Van Baars in zijn rapport benoemt. Aan de onderzoeken van Deltares hebben interne en externe deskundigen meegewerkt die niet eerder bij het project KiS waren betrokken. Het ENW (een onafhankelijk kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid) reflecteerde op de bevindingen van Deltares en doet aanbevelingen voor lopende en toekomstige dijkversterkingsprojecten.

Een externe commissie onder leiding van Hans van der Vlist (onder meer voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van VROM, dijkgraaf en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland) onderzocht daarnaast hoe het waterschap de schademeldingen heeft afgehandeld.

Waterschap Rivierenland neemt adviezen ter harte

Heemraad Marc Laeven:

“Op basis van de aanbevelingen van de rapporten van Deltares en de commissie Van Der Vlist heeft het waterschap een plan van aanpak opgesteld en worden verbeteringen doorgevoerd in de aanpak van de dijkversterkingen. Zo gaat Waterschap Rivierenland onder meer de schadeafhandeling en de risicobeheersing beter organiseren. In het proces van de schadeafhandeling voelden bewoners zich niet serieus genomen en in de steek gelaten. Wij gaan nu alles op alles zetten om dit met de bewoners op een verantwoorde manier af te ronden.”

Co Verdaas, dijkgraaf Waterschap Rivierenland:

“Waterschap Rivierenland wil een ontvankelijke en lerende organisatie zijn, open voor kritische reflectie en met oog voor onze inwoners. Toen afgelopen zomer werd bevestigd dat de dijk veilig is, was dat geen reden om achterover te leunen. Integendeel: we hebben alle beweringen in het rapport van Van Baars grondig laten onderzoeken. Daarnaast hebben we gekeken hoe we met schades zijn omgegaan. Belangrijke lessen zijn dat we onze risicobeheersing en eigenaarschap op de afhandeling van schades moeten verbeteren. De aandacht voor de bewoners beter gekund en gemoeten.” ​​​​​​