De dijken in het rivierengebied zijn klaar voor het nieuwe hoogwaterseizoen. Hier en daar trokken twee droge zomers een wissel op de grasmat. Maar het herstel kwam op tijd. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over de dijken die Waterschap Rivierenland beheert.

Het waterschap beheert 507 kilometer aan primaire keringen, de dijken langs de grote rivieren waarachter ongeveer een miljoen Nederlanders veilig wonen en werken. 
Sinds 2017 gelden nieuwe normen voor de veiligheid. Dit jaar bleek dat 210 kilometer dijk sterk afweek van de nieuwe norm; veel van deze dijken worden tot 2022 als eerste versterkt via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hoe het waterschap op andere dijktrajecten met maatregelen de afstand tot de norm verkleind, wordt in 2020 verder uitgewerkt. Het waterschap meldt deze uitkomsten aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, de toezichthouder namens het Rijk.

De primaire waterkeringen (rivierdijken) van Waterschap Rivierenland.

Tweede droge zomer

De grasmat, vooral als die jong is op nieuwe dijken, had soms te lijden van de tweede droge zomer op rij. Waar nodig is de grasmat hersteld. De droogte van zomer 2019 kwam op tijd tot een einde waardoor er geen dijkbewaking nodig was. Hoogwater op de rivieren deed zich in 2019 niet voor. De aandachtspunten voor het nieuwe hoogwaterseizoen, bijvoorbeeld waar aan de dijk wordt gewerkt, zijn beheersbaar met standaard maatregelen.
Net als vorig jaar, blijkt dat Waterschap Rivierenland de organisatie van het dijkbeheer goed op orde heeft. Waterschap Rivierenland verzorgt voor waterveiligheid de crisisbeheersing, onderhoudt daarvoor een professionele organisatie en een dijkleger waarin ook 180 vrijwilligers helpen.

Hoogwater 1995

In januari 2020 is het 25 jaar na het hoogwater van 1995, dat leidde tot evacuaties in het rivierengebied. Waterschap Rivierenland staat stil bij toen, de situatie nu en bij de toekomst: #hohohoogwater.