Online Bijeenkomst 14 december

In deze online bijeenkomst kreeg u uitleg over het proces rond de ter inzage legging van het ontwerp projectplan Waterwet, de bestemmingsplannen met het Milieueffectrapport, en de hoofdvergunningen. Klik hier om de presentatie terug te zien en luisteren . De vragen en antwoorden die tijdens het webinar aan de orde kwamen, leest u hier terug.

Stukken ter inzage

Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijkversterking, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht. Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren. Iedereen kan hiervan kennis nemen en daarop reageren. Het ontwerp projectplan Waterwet en de bestemmingsplannen liggen samen met het Milieueffectrapport, en de hoofdvergunningen van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 ter inzage. Mocht u het niet eens zijn met (een onderdeel van) het projectplan, of de andere stukken, dan kunt u een zienswijze indienen. 

Klik hier om de het ontwerp projectplan Waterwet en de overige stukken in te zien. Hier staan ook de locaties waar de papieren stukken liggen en hoe u een zienswijze kunt indienen Dit is de laatste formele gelegenheid om te reageren in de juridische procedure.

Impressie toekomstige dijk

In deze animatie krijgt u een indruk van het ontwerp van de toekomstige Waaldijk na versterking. Het is het vergunningenontwerp in vogelvlucht, zonder geluid. 

,

De deeltrajecten beginnen op
00:23 Passewaaij
02:18 Zennewijnen
04:45 Ophemert
06:16 Varik
07:45 Kwelbos
09:35 Heesselt
11:06 Heesseltsche Uiterwaarden
14:23 Opijnen
15:24 Rijswaard

Coronacrisis

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Voor het nemen van beheersmaatregelen volgt Waterschap Rivierenland de maatregelen van het kabinet. Ook wij willen het risico op het verder verspreiden van het virus beperken.

Dit betekent dat de medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken. De fysieke keukentafelgesprekken zijn opgeschort. 

Gelukkig zijn er online mogelijkheden om u te informeren, bijvoorbeeld met een webinar. Ook keukentafelgesprekken kunnen telefonisch of online. Heeft u een vraag of wilt u in gesprek met een omgevingsmanager? Bel dan 0344-649 900 of stuur een e-mail naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl . Dan bekijken we samen naar de mogelijkheden voor een gesprek.

Dijkontwerp

Er ligt een bijzondere tijd van werken achter de rug. We merkten dat we juist in deze fase van afronden van het dijkontwerp, het directe contact en overleg met u misten. Samen om het ontwerp staan en uitleggen kon, vanwege corona, niet op de manier zoals we dat gewend waren. Daardoor en door het verwerken van de laatste technische inzichten heeft de laatste stap in het ontwerpen in deze planfase - van een concept vergunningenontwerp naar een definitief vergunningenontwerp - meer tijd gevraagd. Het vergunningenontwerp geeft aan waar de dijk komt te liggen. 
Inmiddels zijn alle eigenaren langs de dijk geïnformeerd over het dijkontwerp, via een brief en eventueel met een keukentafelgesprek. Het definitieve dijkontwerp, de detaillering voor de uitvoering, zal worden gemaakt door de aannemer.

Dit betekent niet dat voor ons het werk erop zit. De dijkversterking is tenslotte een enorme opgave, die veel vragen oproept en veranderingen met zich mee brengt. We blijven met elkaar in gesprek: wij met u en u met ons. Uiteraard kunt u met uw vragen terecht bij het Projectteam en de omgevingsmanagers. 

Het team is momenteel bezig met de terinzagelegging van het Projectplan Waterwet. En daarnaast voeren we gesprekken  met partijen om een keuze te maken voor de aannemer die de dijkversterking gaat uitvoeren. 

Projectplan Waterwet

Voor de formele juridische procedure is het verplicht om voor een dijkversterking een zogenaamd projectplan Waterwet op te stellen. In het projectplan Waterwet beschrijven we het uit te voeren project, onderbouwen we de gemaakte keuze voor het ontwerp en beschrijven we de effecten ervan. Het plan bestaat uit tekeningen, dwarsdoorsnedes en een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop we de dijk versterken. Maar ook hoe we vanuit een afweging van verschillende belangen de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt met gevolgen voor de omgeving. Op basis van de informatie uit dit projectplan worden de vergunningen aangevraagd. De commissie voor de milieueffectrapportage wordt advies gevraagd over het milieueffectrapport (MER).

Het ontwerp van het projectplan Waterwet ligt van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 ter inzage, samen met het concept milieueffectrapport, de ontwerpbestemmingsplannen (voor Tiel en West Betuwe) en het concept van de vergunningen voor natuur het kappen van bomen, aanleg van constructies en als het nodig blijkt ook voor monumenten. Naast alle informele contacten die er zijn met de betrokkenen, is dit een formele stap in het proces om een reactie (zienswijze genaamd) te geven op de plannen. Klik hier om de stukken in te zien en meer informatie. Deze zienswijzen worden door ons gebundeld en van een reactie voorzien en eventueel wordt het plan bijgesteld. Daarna vindt definitieve besluitvorming van dit projectplan plaats door het waterschap en vervolgens goedkeuring door de Provincie Gelderland en worden de vergunningen afgegeven. Zie hiervoor ook de brochure ‘Planproducten'.

Waarom deze dijkversterking?

Delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel voldoen niet aan de veiligheidsnorm.

Het gaat dan met name om de stabiliteit en piping en in beperkte mate om hoogte (zie de pagina waarom en hoe versterken).

Hoe?

Waterschap Rivierenland werkt samen met Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Gelderland en de gemeenten West Betuwe en Tiel. 

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven is gekeken naar de beste oplossingen voor de dijkversterking. Deze oplossingen worden uitgewerkt tot een dijkontwerp. Het gaat om een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Op deze manier voldoet de dijk aan de norm en wordt beschermde natuur en historisch erfgoed gespaard.

Dijk tussen Tiel en Waardenburg

Planning

2020: 

2021:

  • Aannemer aan boord
  • Voorbereidende werkzaamheden 

2022-2025: Uitvoering

Onderzoeken

Stand van zaken onderzoeken (update september 2020)

Onderaan de pagina (bij Documenten) vindt u het rapport over cultuurhistorisch onderzoek en het onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Niet alle onderzoeken zijn geschikt om op de website te publiceren. Deze geven wel bruikbare informatie voor het project.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van onze omgevingsmanagers.


telefoonnummer 0344-649 900
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Ons projectkantoor:

't Koetshuis kasteel Neerijnen 
Van Pallandtweg 11 
4182 CA Neerijnen

In verband met de coronacrisis houden we voorlopig geen spreekuur op dinsdag.

 

,

 

Rapport onderzoek burgerparticipatie 

Verschillende bewoners uit het gebied tussen Tiel en Waardenburg en omgevingsmanagers van het project hebben meegedaan aan het onderzoek dat de Radboud Universiteit heeft uitgevoerd. Het rapport is beschikbaar, zie het nieuwsbericht op de homepage hierover.

Waterschap Rivierenland heeft een filmpje gemaakt van het hoogwater in februari 2020. Ook delen van het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg zijn te zien.

,