Waterschap Rivierenland versterkt de dijk aan de zuidkant van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27, ten oosten van de voorschutsluis Vianen. Het project wordt in 2 delen uitgevoerd.

Waarom deze dijkversterking?

Een deel van de dijk langs de Lek bij Vianen is afgekeurd op 'piping'. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken.

Waar?

Het waterschap verdeelt het dijkversterkingsproject Vianen in tweeën: van de A27 tot het Hazelaarplein en daarnaast het Hazelaarplein zelf. Dit totale dijktracé heeft een totale lengte van circa 1,2 kilometer waarvan 0,6 kilometer op piping is afgekeurd.

Hoe?

Om de dijk te beschermen tegen piping plaatst het waterschap een extra wand in de dijk. Dit heet een piping-/stabiliteitsscherm.

Planning

  • 2019: Ontwerp projectplan Waterwet
  • 2020: Uitvoering

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Max Slimmens.

Telefoonnummer: 06 14 35 49 94

E-mail: m.slimmens@wsrl.nl

Ontwerp-projectplan Waterwet Hazelaarplein (Vianen) ter inzage

Een projectplan Waterwet maakt de uitvoering van de dijkversterking wettelijk mogelijk. In het projectplan staan de aanleiding en het ontwerp beschreven. Het ontwerp-projectplan Waterwet heeft ter inzage gelegen van 6 september t/m 17 oktober 2019. Hierop zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Ook de ontwerp-omgevingsvergunning (bouwen) van de gemeente Vijfheerenlanden lag ter inzage.

Op de website www.overheid.nl bij >>Bekendmakingen>>officiële bekendmakingen zijn de stukken (nog) te vinden.

Nieuwsbrieven