Waterschap Rivierenland versterkt de dijk aan de zuidkant van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27, ten oosten van de voorschutsluis Vianen. Het project wordt in 2 delen uitgevoerd.

1 juni 2021

Na bijna een jaar afsluiting is de Lekdijk in Vianen op 1 juni weer open voor alle verkeer. De werkzaamheden zijn klaar. De damwanden om de dijk te versterken zijn geplaatst. De weg is geasfalteerd en er is nieuw gras ingezaaid.

Voor de bewoners in de omgeving betekent dit de afronding van een periode met hinder en ongemakken van de werkzaamheden en opnieuw even wennen aan het dagelijkse verkeer op de dijk.

Om bij de opening van de dijk stil te staan was er op 31 mei een korte formele handeling.

Werkzaamheden aan de dijk bijna klaar

8 mei 2021

Nog een paar weken en dan zijn de werkzaamheden aan de dijk afgerond. De dijk wordt nog geasfalteerd en dan ligt hij er weer netjes bij.

Reden voor RTV Utrecht om langs te komen.

interview-rtv-utrecht-bij-dijkversterking-vianen

 Bekijk het artikel met filmpje op RTV Utrecht(externe link).

Februari 2021

Bekijk de video:

Hoogwater en dijkversterking, hoe doen we dat?

2 februari 2021

Deze en volgende week verwachten we hoogwater. Hier berichten we dagelijks over. Vandaag vanuit Vianen, waar we werken aan het versterken van de dijk. Hoe gaan we om met hoogwater bij een project in uitvoering?

Het versterken van dijken is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Dijkversterkingen gaan daarom ook door in het hoogwaterseizoen. Hiervoor zijn we continu alert op de waterstanden, treffen we maatregelen en kijken we welke werkzaamheden door kunnen gaan en hoe we dat doen. Zo doen we dat ook in Vianen.

Waterschap Rivierenland kan veilig doorgaan met de werkzaamheden aan de Lekdijk bij Vianen langs het Merwedekanaal. Momenteel vindt graafwerk plaats op de dijk, een zogenaamde heisleuf, waar vervolgens stalen platen (damwanden) in worden aangebracht.

De (lange termijn) voorspellingen van de waterstand op de rivier en het niveau van de graafwerkzaamheden aan de dijk laten zien dat de situatie veilig en beheersbaar is. Deze week wordt bovendien de installatie van de 15 meter diepe damwand aan de binnenkant (landzijde) van de dijk afgerond. Deze is bewust nog niet volledig op diepte gezet, maar staat nog op dijkhoogte. Het volledig onder de grond aanbrengen gebeurt op het moment dat de buitenste damwand (rivierzijde) is geplaatst.

Daarnaast is er voor het project een calamiteitenplan gemaakt. Ook zijn de benodigde materialen (onder andere geotextiel en stalen krammen) op de projectlocatie beschikbaar. Dus als er aanleiding voor is, kan er snel geschakeld worden. Maar op dit moment ligt dat zeker niet in de lijn der verwachting.

Natuurlijk houden de dijkbeheerder en de aannemer het hoogwater en de gevolgen voor de dijkversterking goed in de gaten.

Het filmpje hierboven laat zien dat Waterschap Rivierenland is voorbereid op de hoogwatergolf. 

Omgevingstelefoon 06 20 23 07 96

Wij vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor de omgeving. Een goede communicatie is noodzakelijk om ergernissen te voorkomen. Daarom introduceren we de Omgevingstelefoon die 24/7 bereikbaar is voor de omgeving. Indien u vragen/klachten heeft over zaken als bereikbaarheid, omleidingsroutes en hinderbeleving of overlast kunt u bellen naar de Omgevingstelefoon: 06 20 23 07 96. De Omgevingstelefoon is ook het middel voor het melden van (bouwkundige) schades. De persoon die u te woord staat, stelt u gerichte vragen waarmee duidelijk wordt hoe ernstig van aard de melding is en er in geval van een calamiteit direct doorgeschakeld kan worden. Altijd wordt de melder binnen 24 uur teruggebeld of eerder als het urgent is. De melder weet daarmee dat de melding is binnengekomen en op welke termijn de melding wordt afgehandeld.

Contact

Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van GMB, Paul Rooswinkel.

Telefoonnummer: 06 51 40 35 36

E-mail: paulrooswinkel@gmb.eu

Ook kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Leo Berkers.

Telefoonnummer: 06 18 57 94 41

E-mail: l.berkers@wsrl.nl

 

7 december

Het eerste deel van de dijkversterking zit er bijna op

Vanaf november is een begin gemaakt om de damwanden te verankeren voor de stevigheid van de dijk. De techniek waarmee de ankers worden aangebracht veroorzaakt weinig of geen overlast. De werksleuven in de dijk vullen we vervolgens weer aan met grond.  

De omleidingsroute blijft ongewijzigd tijdens de feestdagen  

Dus dit deel van de dijk blijft afgesloten voor alle verkeer, ook tijdens de feestdagen.

De uiterwaard blijft de komende tijd vanuit de woonwijk bereikbaar

U kunt de uiterwaard bereiken via de inmiddels bekende voetgangersbrug bij de Meidoornlaan. Dit blijft gelijk aan zoals het nu is.

Vanaf januari start het werk langs het Merwedekanaal

De dijkversterking bij het Hazelaarplein volgt aansluitend op de dijkversterking Vianen-Oost. Zo zorgen we ervoor dat de hinder van de dijkversterking naar de omgeving beperkt blijft tot één uitvoeringsperiode. Ook geven we hiermee ruimte om de geplande woningbouw aan het Hazelaarplein mogelijk te maken.  

Voor dit deel van het werk brengen we twee damwandschermen aan; één langs de binnenkant van de dijk en één langs de buitenkant. Deze worden onderling verbonden door ankers (stalen buizen). In vaktermen noemen we dit een kistdamconstructie. Voor het grootste deel worden beide schermen weer door een trilstelling aangebracht. Door het geluid van de stelling gaan deze werkzaamheden niet ongemerkt voorbij, maar door de grotere afstand tot de woningen zijn ze dit keer minder ‘voelbaar’.

Meer nieuws vindt u in de nieuwsbrief van december.

Planning

  • juli 2020 : Start uitvoering deel 1 (A27 tot rioolwaterzuivering)
    • Lekdijk afgesloten voor verkeer
  • januari 2021: Start uitvoering deel 2 (langs Merwedekanaal)
  • juni 2021: Nieuw asfalt aanbrengen
    • Oplevering project
  • juli 2021: Lekdijk weer open voor verkeer

29 oktober

Tot de toegangsweg naar de zuivering zijn de damwanden geplaatst

Vlak bij de A27 moeten we nog een paar damwandplanken plaatsen. Dit gaat waarschijnlijk in de laatste werkweken van dit jaar wel lukken.

De nieuwe drukstelling heeft haar werk goed gedaan

Bij de huizen die erg dicht op de dijk staan verliep het nu volgens planning. Inmiddels is de drukstelling weer verwijderd.

Nu werken we aan het aanbrengen van de ankers en het grondwerk

Het aanbrengen van de ankers verloopt naar wens.

De sleuven die zijn gemaakt voor het plaatsen van de damwanden en de ankers vullen we aan met grond. Vanaf 2 november beginnen de aanvulwerkzaamheden vanaf de A27 richting Merwedekanaal.

We verwachten dat het plaatsen van de ankers en het aanvullen met grond in de laatste week van dit jaar klaar is.

Ook tijdens de feestdagen blijft dit deel van de dijk afgesloten voor alle verkeer

Dus ook de omleidingsroute blijft zoals die nu is.

De uiterwaarden blijven vanuit de woonwijk bereikbaar. Op welke manier hoort u binnenkort.

In het nieuwe jaar gaan we door met de omgeving Hazelaarplein langs het Merwedekanaal.

9 oktober

Om de voortgang van de werkzaamheden erin te houden en om de overlast voor de direct betrokken bewoners aan de dijk te beperken, werkt de aannemer nu ook enkele zaterdagen tussen 7.00- en 17.00 uur. Het gaat om het aanbrengen van damwanden en later wellicht ook ankers. We verwachten dat de eventuele geluidsoverlast gering is.

28 september

De (vervangende) drukstelling wordt morgen (dinsdag 29 september) na de middag aangevoerd en opgebouwd. Het onderzoek is afgerond en er is een rapport gemaakt. De adviezen daaruit worden opgevolgd. Woensdagochtend 8 uur worden de werkzaamheden met de drukstelling weer opgepakt.

De werkzaamheden van Stedin zijn afgerond.

21 september

De trilwerkzaamheden lopen door. We zijn bijna voorbij de bebouwing van de Hazelaarstraat en naderen het Hazelaarplein.

Er is materieel aangevoerd voor de verankering. De eerste anker is vrijdag aangebracht. Deze verankering gaat de komende weken door.

Stedin werkt aan het verwijderen van vervallen kabels en het aansluiten van nieuw gelegde kabels.

4 september 2020

Werkzaamheden aan Lekdijk Vianen starten maandag weer op

De oorzaak van de maandag (31 augustus) omgevallen drukstelling is naar alle waarschijnlijkheid miscommunicatie binnen de heiploeg. Na afloop van de werkzaamheden is de drukstelling verplaatst en is daarbij over de rand van het werkplateau gereden en gekanteld. Dit is een eerste bevinding vooruitlopend op een onafhankelijk onderzoek naar het ongeval.

Er heeft zich gelukkig geen persoonlijk letsel voorgedaan bij de mensen die in en rondom de machine aan het werk waren. De impact op het team en bewoners die het voorval hebben zien gebeuren, is groot.

Drukstelling afgevoerd

Een drukstelling drukt stalen damwandplanken de grond in. Omdat dit om een grote kraan gaat, was uit voorzorg voor de bewoners met woningen in de directe omgeving van de damwandstelling (het valbereik) vervangende woonruimte geregeld. Dit is uit veiligheidsoverwegingen gebruikelijk bij dit soort werkzaamheden. Er bevond zich dus niemand in de nabijgelegen woningen op het moment van het ongeval.

De drukstelling is woensdag en donderdag gedemonteerd en afgevoerd. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De uitkomsten van dit onderzoek worden afgewacht, voordat er een vervangende drukstelling wordt gebruikt in Vianen.

Trilstelling

Tijdens de opruimwerkzaamheden is ook de andere damwandmachine, die de damwanden trillend aanbrengt, stilgezet. De werkzaamheden voor het inbrengen van de damwanden met deze trilstelling worden maandag weer hervat. Deze trilstelling is niet vergelijkbaar met een drukstelling. Deze machine heeft een aanzienlijk lager zwaartepunt. Bovendien heeft deze machine een 360° camera, zodat er geen dode hoeken zijn. De trilstelling gaat op een ander deel van de dijk verder met het inbrengen van damwanden. De delen van de dijk waar de drukstelling de damwanden zou inbrengen, dichtbij de woningen, worden voorlopig overgeslagen.

Lees ook het item op RTV-Utrecht(externe link).

Drukstelling wordt afgevoerd
De drukstelling wordt gedemonteerd en afgevoerd

Update 1 september 2020

De drukstelling die is omgevallen is gisteren voor het eerst ingezet op het project in Vianen.

Het streven is om de heiwerkzaamheden op niet al te lange termijn te hervatten en de verwachting is dat de invloed van het incident op de planning beperkt is.

Zie ook het bericht op de homepage van Waterschap Rivierenland en het  nieuwsitem op RTV Utrecht(externe link).

31 augustus 2020

Tijdens de werkzaamheden is vanmiddag de drukstelling omgevallen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en is er geen schade aan de woningen. Het werk is stilgelegd en de plek is afgezet. Nu volgt er onderzoek naar de oorzaak en komt er een plan om de stelling te verwijderen.

Omgevallen drukstelling
Omgevallen drukstelling

Bij eerdere werkzaamheden tijdens deze dijkversterking hadden enkele woningen last van scheurvorming aan hun huis door de werkzaamheden. Zie ook het item op RTV Utrecht(externe link)

Dijkmoment

Om stil te staan bij het belang van dit project en de samenwerking tussen de verschillende partijen was er op 25 augustus 2020 een ‘Dijkmoment’. Bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Utrecht, gemeente Vijfheerenlanden, aannemer GMB Waterveiligheid & constructies en Waterschap Rivierenland waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Voor Waterschap Rivierenland is dit het eerste project dat in uitvoering gaat onder het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Heemraad Hennie Roorda gaf aan: ”Bij onze opgaven voor de dijkversterking hebben we elkaar hard nodig. Dit project is een voorbeeldproject voor hoe de samenwerking met alle partijen hoort te gaan.”

Hijsen van de 5 vlaggen door de 5 partijen
Als symbool van de samenwerking hesen vertegenwoordigers van de betrokken organisaties hun vlag

Omgevingsbewust in coronatijd

Een van de speerpunten van dit project is om oog te hebben voor de omgeving. Het contact met de bewoners aan de dijk en in de wijk is belangrijk. In deze coronatijd is dat een uitdaging. Ook in deze omgeving werken meer mensen thuis en dan ervaren mensen sneller geluidshinder van de werkzaamheden. De aannemer doet zijn best de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Directeur GMB Edwin van der Poel: “Hoe dit project door het waterschap in de markt is gezet, is belangrijk: extra aandacht voor de omgeving en de ontwerpopgaven. Wij onderscheiden ons door onze specialistische kennis en ervaring op dit terrein. Bijzonder was om de verschillende technieken vooraf te kunnen testen op locatie.”

Werk met werk maken

Het project bestaat uit twee delen. Eerst wordt het hele stuk Lekdijk van de A27 tot de oprit van de rioolwaterzuivering (RWZI) versterkt. Daarna wordt het deel van de oprit van de RWZI tot de sluis versterkt, dus het deel langs het Merwedekanaal.

Door dit project ontstaat voor gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid om de woningbouwontwikkeling aan het Hazelaarplein te kunnen realiseren achter een veilige dijk. Wethouder Huib Zevenhuizen benadrukte dit zeer op prijs te stellen.

Het eerste deel is naar verwachting eind dit jaar afgerond en het tweede deel rond april 2021.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterkingsproject Vianen is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Directeur Erik Wagener van het HWBP: “Deze dijkversterking hier in Vianen is een prachtig eerste project van Rivierenland. Dit waterschap staat voor een enorm grote en complexe dijkversterkingsopgave: bijna 400 kilometer tot 2050. Rivierenland is daarom ook een heel belangrijke partner voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschap deelt de opgedane kennis en ervaring uit de projecten met alle andere waterschappen in Nederland. Die bijdrage is van grote waarde bij het doelmatig versterken van alle Nederlandse dijken.”

Yolande van der Meulen - directeur Waterschap Rivierenland
Yolande van der Meulen - directeur Waterschap Rivierenland
Inbrengen damwand
Inbrengen damwand
Erik Wagener - directeur HWBP
Erik Wagener - directeur HWBP
Edwin van der Poel - directeur GMB
Edwin van der Poel - directeur GMB
Wethouder Huib Zevenhuizen - Vijfheerenlanden
Wethouder Huib Zevenhuizen - Vijfheerenlanden
Heemraad Hennie Roorda op de dijk
Heemraad Hennie Roorda op de dijk

Uitvoering gestart

logo GMB

Op 13 juli is aannemer GMB Waterveiligheid & constructie gestart met met de uitvoering van het versterken van de Lekdijk.

Wat gaat er precies gebeuren?

Om de dijk te beschermen tegen piping (als er water met zand onder de dijk door stroomt) plaatst het waterschap een damwand aan de binnenkant van de dijk. Door deze wand te verankeren zorgt deze ook voor een stabielere dijk.

Voor het deel aan het Merwedekanaal maakt de aannemer een kistdam, zodat woningbouw hiernaast mogelijk is. Een kistdam bestaat uit twee stalen damwanden die door middel van ankers aan elkaar gekoppeld zijn.

Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden aan de dijkversterking is de Lekdijk dicht voor verkeer. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid. Het gemotoriseerd verkeer wordt zuidelijk rond Hoef en Haag en Hagestein geleid.

Wat merkt u verder van de werkzaamheden?

De aannemer plaatst de damwand vanaf de A27 richting Vianen.

De damwanden worden ingebracht door middel van trillen, drukken en resoneren. Deze methoden worden gebruikt om de kans op schade zo klein mogelijk te houden. Het is wel mogelijk dat u trillingen voelt. Ook zullen de machines veel geluid produceren. Om de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken, zijn de werktijden voor de damwandwerkzaamheden van 8.00 tot 17.00 uur. Tijdens de bouwvak zullen de werkzaamheden doorgaan.

Wanneer de damwand geplaatst is, zal de aannemer de ankers plaatsen. De techniek waarmee de ankers worden aangebracht veroorzaakt weinig of geen overlast. Wanneer ook de ankers zijn afgewerkt, wordt de sleuf weer dichtgemaakt en het talud weer ingezaaid. Na afronding van de werkzaamheden wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht over de weg die er nu ligt.

Planning uitvoering

Planning tot en met december 2020

In de planning zijn de activiteiten voor het deel aan het Merwedekanaal nog niet opgenomen. Naar verwachting starten deze werkzaamheden in januari 2021 en worden in april afgerond. In aansluiting op deze werkzaamheden wordt de Lekdijk tussen de Merwede en de A27 van een nieuwe asfaltlaag voorzien.

Begin juni zijn proeven uitgevoerd in de dijk naast de A27. Bij het inbrengen van de eerste damwandplanken zijn verschillende technieken getest en is informatie over de ondergrond verkregen. Op zaterdag 13 juni was er een informatiemoment voor direct aanwonenden. Hierbij was RTV Utrecht aanwezig. Bekijk hier het videofragment(externe link).

Waarom deze dijkversterking?

Een deel van de dijk langs de Lek bij Vianen is afgekeurd op stabiliteit en 'piping'. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken.

Waar?

Het waterschap verdeelt het dijkversterkingsproject Vianen in tweeën: van de A27 tot de rioolwaterzuivering en langs het Merwedekanaal. Dit totale dijktracé heeft een totale lengte van circa 1,2 kilometer.

Hoe?

Om de dijk te beschermen tegen piping plaatst het waterschap een extra wand in de dijk. Dit heet een piping-/stabiliteitsscherm.

Pipingscherm + kistdam