Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter. We kunnen best wel even zonder neerslag. Maar als het langere tijd erg droog is, heeft dat ook in het rivierengebied gevolgen voor onze leefomgeving:

Te weinig oppervlaktewater

  • Er kan een tekort aan oppervlaktewater ontstaan. We proberen zoveel mogelijk water via de sloten aan te voeren naar de plaatsen waar het nodig is. Maar het kan gebeuren dat er te weinig water beschikbaar is voor beregening van fruit of gewassen.
  • Soms vallen er sloten droog. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de planten en dieren in en rond de sloten.
  • Als de droogte lang aanhoudt, gaat ook de watervoorraad van de drinkwaterbedrijven achteruit. Het is verstandig extra spaarzaam te zijn met water.
  • Als het peil van de grote rivieren daalt, kan dit problemen opleveren voor de scheepvaart.

Dalend grondwaterpeil

  • We hebben maar beperkt invloed op het grondwaterpeil. Als het grondwaterpeil daalt, kan er schade ontstaan aan funderingen van woningen, dijken, natuur en landbouw.

Slechte waterkwaliteit

  • De kwaliteit van het oppervlaktewater kan achteruitgaan. Er kan blauwalg en botulisme optreden. Meer informatie daarover vindt u op deze webpagina.
  • Er kan vissterfte ontstaan doordat het zuurstofgehalte van het water daalt. Ziet u dode vissen? Neem dan contact op met het waterschap, telefoon 0344 – 64 90 90.
  • Ook de kwaliteit van zwemwater kan achteruitgaan. De provincies letten op het zwemwater, de hygiëne en de veiligheid. Actuele informatie over zwemwater vindt u op www.zwemwater.nl.

Uitdroging van kades

  • Als er weinig neerslag valt, kan de grasmat van kades uitdrogen. Daardoor kunnen de kades verzwakken.

Ook in het rivierengebied is het niet altijd mogelijk om alle problemen te voorkomen. Soms moeten we accepteren dat het even niet anders is en dat er bijvoorbeeld een aantal sloten droogvallen.