Waterschap Rivierenland zuivert het water wat u thuis gebruikt. Om het rioolwater in het westelijke deel van Waterschap Rivierenland efficiënter te kunnen verwerken is de rioolwaterzuivering (rwzi) in Sleeuwijk gerenoveerd en uitgebreid en zijn er nieuwe persleidingen aangelegd. De kleinere rwzi's in Wijk & Aalburg, Eethen en Dussen zijn gesloten en vervangen door rioolgemalen.

Opstarten Energiefabriek Sleeuwijk

Vanaf medio september wordt de Energiefabriek installatie opgestart waarbij slib wordt vergist. Hierbij wordt biogas gevormd dat wordt opgewaardeerd naar aardgas kwaliteit zodat het aan het gasnet van Enexis kan worden geleverd. Op deze manier komt het gas bij u in de woning of bedrijf. Het waterschap geeft met dit project invulling aan haar doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

Om toestemming van Enexis te verkrijgen, om het gas te leveren aan gasnet, wordt een zogenaamde 24-uurs test uitgevoerd. Hierbij wordt de gaskwaliteit continu gemeten en gemonitord door een extern en onafhankelijk meetinstituut. Het geproduceerde gas in deze periode dient te worden afgefakkeld. Deze tijdelijke fakkel heeft een open verbranding welke als kenmerk heeft dat lichteffecten buiten het terrein zichtbaar zouden kunnen zijn.

De 24-uurs test wordt uitgevoerd van dinsdag 15-dec op woensdag 16-dec a.s. en dus ook gedurende de nacht. Tijdens de 24-uurs test zijn er op locatie continu mensen van of namens het waterschap aanwezig om de verschillende processen te bewaken en te monitoren. Van deze test is uiteraard ook de meldkamers van de betrokken omgevingsdienst en de brandweer geïnformeerd.

Landschappelijke inrichting

Het beplantingplan voor de landschappelijke inrichting ligt ter beoordeling bij het bevoegd gezag.

Het bevoegd (omgevingsdienst west Brabant) heeft aangeven medio Januari 2021 een reactie te geven op het beplantingsplan. Zodra er goedkeuring gegeven wordt op het beplantingsplan kunnen wij over gaan tot het aanplanten van de bomen en struiken zodat de RWZI en de energiefabriek meer aan het zicht onttrokken worden.

Vanuit de doelstelling van het waterschap om energieneutraal te zijn in 2030 en om afvalstromen te verminderen, wordt de komende tijd gewerkt aan het realiseren van een Energiefabriek bij rwzi Sleeuwijk en een aantal zonneparken. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende deelprojecten.

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over dit project? Onze omgevingsmanager Cees Quint staat u graag te woord.

Omwonenden en geïnteresseerden houden we via een nieuwsbrief op de hoogte over de laatste ontwikkelingen, de laatste nieuwsbrief vind u hier. Aanmelden kan via m.heidekamp@wsrl.nl.