Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 7
Waarom is er een visie voor 2050 op het watersysteem van de Alblasserwaard opgesteld?  

De hoeveelheid water in de Alblasserwaard die afgevoerd moet worden is in de loop der jaren steeds meer geworden. Door klimaatverandering zal dit alleen nog maar toenemen. Het zorgt niet alleen voor meer hoosbuien, ook komen steeds grotere periodes van droogte en lagere rivierwaterstanden voor. Hierdoor komt zout water landinwaarts.

Daarnaast zijn in de loop der eeuwen onlogische afwateringen ontstaan. Zo wordt het water uit Gorinchem helemaal naar Kinderdijk afgevoerd.

Bovendien voldoet een groot deel van de boezemkades niet aan de gestelde veiligheidsnormen. Maar liefst 106 van de 237 km voldoet niet aan de gestelde normen. Door het nemen van verschillende maatregelen kan de opgave aan kadeversterking gereduceerd worden. Hoeveel kilometer kadeversterking er alsnog nodig is, is op dit moment nog niet bekend.

Het waterschap heeft daarom een visie opgesteld om structureel een oplossing te bieden voor de aan- en afvoer van water en de opgave voor de kadeverbetering. Door aanpassingen in het watersysteem zal een nieuwe indeling ontstaan van de Overwaard en Nederwaard in de Alblasserwaard.

Welke maatregelen worden onderzocht in de verkenningsfase?  

De watersysteemmaatregelen die we onderzoeken zijn:

•    een nieuw boezemgemaal nabij Groot-Ammers
•    een nieuw boezemgemaal nabij Hardinxveld
•    een afsluitmiddel in het Achterwaterschap
•    een opening in de Middelkade in Kinderdijk nabij de huidige sluis
•    een verlaging van het boezempeil van het Achterwaterschap met 15 cm
•    een afsluitmiddel in de Graafstroom
•    een verplaatsing van het poldergemaal laag Blokland (van de Graafstroom naar de Ottolandse Vliet).

Een toelichting van de maatregelen vindt u elders op de website.

Wat is een boezemsysteem/de boezem?  

De Alblasserwaard bestaat uit verschillende polders. Via een stelstel van watergangen (sloten) en een poldergemaal wateren deze polders af op de hoofd watergangen (de boezem). Via de boezemgemalen wordt het water bij Kinderdijk afgevoerd naar de Lek. Als gevolg van ontwatering van de polders treedt bodemdaling op door oxidatie en inklinking van veengrond. In de loop van de eeuwen zijn hierdoor de polders enkele meters gedaald. De boezems liggen daardoor in het algemeen hoger in het landschap dan de polders.


In de visie staan nog meer maatregelen genoemd. Wat gebeurt daarmee?  

De visie is zo opgesteld dat deze ‘adaptief’ is. Dat wil zeggen dat indien blijkt dat bijvoorbeeld de klimaatverandering sneller gaat of extremer wordt, er aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden. Er zijn al enkele maatregelen in beeld, zoals nieuwe waterbergingsgebieden of een gemaal nabij Ameide. Deze maatregelen worden pas opgepakt als in de toekomst blijkt dat de noodzaak hiervoor aanwezig is.

Op welke manier kan de omgeving ideeën, zorgen, wensen of aandachtspunten inbrengen?  

Voor de verkenning van de watersysteemmaatregelen worden bijeenkomsten georganiseerd, de zogenaamde meedenkbijeenkomsten. Een eerste ronde meedenktafels is in november 2018 georganiseerd. De aandachtspunten, zorgen, wensen, kansen en de aanvullende alternatieven of varianten die ingebracht zijn, neemt het waterschap mee in de verdere uitwerkingen. Vanaf februari tot en met mei 2019 wordt een tweede ronde meedenkbijeenkomsten georganiseerd. In deze tweede ronde staat de keuze voor 1 of 2 gemalen centraal met als aandachtspunt het in beeld krijgen van kansrijke locaties van het boezemgemaal in Groot-Ammers en Hardinxveld. Voor de peilverlaging Achterwaterschap zijn dan de effecten in beeld gebracht. Voor de maatregelen opening Middelkade, afsluitmiddel Achterwaterschap, afsluitmiddel Graafstroom en verplaatsing poldergemaal Laag-Blokland zullen dan de eerste vergelijking van alternatieven worden besproken. De effecten op de omgeving, draagvlak en geraamde kosten komen daarbij aan bod. Ook informeren we de deelnemers wat er met hun inbreng van de eerste ronde meedenktafels is gedaan en is er gelegenheid om aan te geven welke alternatieven het meeste aanspreken. Dit wordt tevens meegenomen in de besluitvorming.