Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 4 van 4
Worden controlebezoeken vooraf bekend gemaakt?  
Nee, het uitgangspunt van de controle bezoeken is dat deze onaangekondigd plaatsvinden.
Mogen waterschappers ook een procesverbaal opmaken?  
Ja indien zij zijn beëdigd tot Buitengewoon opsporingsambtenaar.
Wat is het verschil tussen bestuursrecht en strafrecht?  

Het bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke handhavingtraject kunnen naast elkaar gebruikt worden.

Bestuursrechtelijk wordt opgetreden bij  alle overtredingen en heeft als doel een einde te maken aan de overtreding en de schade ongedaan te maken. Bestuursrecht kent het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.

Bij een last onder dwangsom wordt eerst een bestuurlijke waarschuwing met hersteltermijn opgesteld en verstuurd naar de overtreder. Is de overtreding niet binnen de hersteltermijn opgelost door de overtreder dan volgt een handhavingbeschikking ( de last onder dwangsom) met begunstigingstermijn. De begunstigingstermijn is een termijn waarin de overtreding alsnog ongedaan kan worden gemaakt door de overtreder. Wordt binnen deze termijn de overtreding weer niet opgelost door de overtreder, dan zal de handhavingbeschikking worden uitgevoerd door het waterschap. Het bestuur van het waterschap beslist over de te nemen maatregel. Tegen deze beslissing kan bezwaar en beroep worden gemaakt.

Bij bestuursdwang wordt de overtreding door medewerkers van het waterschap beëindigd en worden alle gemaakte kosten daarvoor bij de overtreder in rekening gebracht. Ook tegen deze beslissing kan bezwaar worden gemaakt.

Strafrechtelijk wordt opgetreden bij acuut (milieu) gevaar of directe (milieu) schade en wordt gebruikt om te straffen. Bij overtreding van een kernbepaling (ernstige overtreding door het openbaar ministerie bepaald) wordt een procesverbaal opgemaakt door een Buitengewoon opsporingsambtenaar van het waterschap. Het openbaar ministerie beslist of al dan niet tot vervolging wordt overgegaan. Uiteindelijk komt de zaak voor bij de rechter of wordt een schikking aangeboden (direct betalen zonder proces).
 

Mogen handhavers en toezichthouders overal op terreinen komen?  

De bevoegdheden van een toezichthouder staan beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De toezichthouder mag:

  • elke plaats betreden, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner (tenzij het gevaarlijke afvalstoffen betreft) en de hierbij benodigde apparatuur meenemen
  • zich daarbij zonodig te doen vergezellen van door hem daartoe aangewezen personen (zonodig politie)
  • inlichtingen vorderen
  • inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en daarvan kopieën maken, evt. elders tegen afgifte schriftelijk bewijs
  • zaken onderzoeken en daarvan monsters nemen
  • verpakkingen openen
  • vervoermiddelen en hun lading onderzoeken


Een toezichthouder mag van deze bevoegdheden slechts gebruik maken voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Iedereen moet de toezichthouder op zijn verzoek medewerking verlenen en alle inlichtingen verstrekken die hij redelijkerwijs nodig heeft bij de uitvoering van zijn taak.