Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 56 - 60 van 79
In de visie staan nog meer maatregelen genoemd. Wat gebeurt daarmee?  

De visie is zo opgesteld dat deze ‘adaptief’ is. Dat wil zeggen dat indien blijkt dat bijvoorbeeld de klimaatverandering sneller gaat of extremer wordt, er aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden. Er zijn al enkele maatregelen in beeld, zoals nieuwe waterbergingsgebieden of een gemaal nabij Ameide. Deze maatregelen worden pas opgepakt als in de toekomst blijkt dat de noodzaak hiervoor aanwezig is.

Op welke manier kan de omgeving ideeën, zorgen, wensen of aandachtspunten inbrengen?  

Voor de verkenning van de watersysteemmaatregelen worden bijeenkomsten georganiseerd, de zogenaamde meedenkbijeenkomsten. Een eerste ronde meedenktafels is in november 2018 georganiseerd. De aandachtspunten, zorgen, wensen, kansen en de aanvullende alternatieven of varianten die ingebracht zijn, neemt het waterschap mee in de verdere uitwerkingen. Vanaf februari tot en met mei 2019 wordt een tweede ronde meedenkbijeenkomsten georganiseerd. In deze tweede ronde staat de keuze voor 1 of 2 gemalen centraal met als aandachtspunt het in beeld krijgen van kansrijke locaties van het boezemgemaal in Groot-Ammers en Hardinxveld. Voor de peilverlaging Achterwaterschap zijn dan de effecten in beeld gebracht. Voor de maatregelen opening Middelkade, afsluitmiddel Achterwaterschap, afsluitmiddel Graafstroom en verplaatsing poldergemaal Laag-Blokland zullen dan de eerste vergelijking van alternatieven worden besproken. De effecten op de omgeving, draagvlak en geraamde kosten komen daarbij aan bod. Ook informeren we de deelnemers wat er met hun inbreng van de eerste ronde meedenktafels is gedaan en is er gelegenheid om aan te geven welke alternatieven het meeste aanspreken. Dit wordt tevens meegenomen in de besluitvorming.

Worden effecten op het milieu ook meegenomen in de verkenningsfase?  

Ja. Voor de keuze van 1 of 2 gemalen (1 in Groot-Ammers en 1 in Hardinxveld) en de verschillende watersysteemmaatregelen worden milieuaspecten meegenomen in de uitwerking en afweging. Denk hierbij aan waterkwaliteit, natuur, bodem, landschap, gebouwen, infrastructuur, archeologie, recreatie, landschap en cultuurhistorie.

Waarom is het nodig een keuze te maken tussen 1 of 2 gemalen?  

Er zijn berekeningen gemaakt hoeveel maalcapaciteit er nodig is om al het water af te kunnen voeren en de manier waarop het water naar de gemalen stroomt. Het bouwen van één gemaal kan goedkoper zijn dan het bouwen van twee gemalen. Echter, er zijn verschillende redenen waarom toch voor twee gemalen gekozen zou kunnen worden. Twee gemalen zorgen voor een robuuster watersysteem, met meer flexibiliteit en de mogelijkheid om in te spelen op onvoorziene ontwikkelingen. Twee gemalen brengen ook ‘zachte’ voordelen met zich mee zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid dat vissen zich kunnen verplaatsen en een extra punt voor wateraanvoer. Daarnaast is het de vraag of het huidige boezemsysteem alle neerslag die in de toekomst wordt verwacht wel kan verwerken. Dan is het mogelijk beter om het water aan twee zijdes van de Alblasserwaard uit te malen. Op die manier is het waterpeil op de boezems beter te beheersen en hoeven minder kades verbeterd te worden.

Hoe maken jullie de keuze voor 1 of 2 gemalen?  

De keuze wordt gemaakt na afweging van alle relevante aspecten zoals; draagvlak, kosten, ruimtelijke impact, effecten op de omgeving, landschap, infrastructuur, natuur, bodem en de mate van toekomstbestendigheid van het watersysteem die met de keuze voor 1 of 2 gemalen behaald wordt.