Over enkele jaren start Waterschap Rivierenland met de bouw van een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Om het water daar te krijgen, wordt een nieuw kanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede.

Een nieuw gemaal én kanaal in het eeuwenoude watersysteem van de Alblasserwaard is uniek en heeft een grote impact op de omgeving. Het biedt echter ook kansen voor natuur- en gebiedsontwikkeling. Een van die kansen is de mogelijke aanleg van een zonneveld in het gebied tussen de A15 en de Parallelweg in Hardinxveld-Giessendam.

De initiatiefnemer van het zonneveld heeft een gebiedsplan opgesteld. Dit plan gaat uit van de aanleg van het boezemkanaal in combinatie met een zonneveld en natuurontwikkeling. Bestuurders van de provincie Zuid-Holland, gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waterschap Rivierenland hebben besloten om de haalbaarheid van een dergelijk integraal plan gezamenlijk te onderzoeken.

Aangepast tracé boezemkanaal bij integraal plan ‘Groene Oevers’

Voor het tracé van het nieuwe kanaal tussen de A15 en de Parallelweg in Hardinxveld-Giessendam heeft het waterschap in 2022 variant tracé A1/A2 aangewezen als voorkeursalternatief. Door het integrale gebiedsplan is nu een aangepast tracé -  tracé A3 -  in beeld om het zonneveld en de natuurontwikkeling mogelijk te maken. Dit tracé ligt iets oostelijker dan tracé A1/A2. Op 31 mei 2023 is een intentieovereenkomst tussen alle betrokken overheden en de initiatiefnemer van het zonneveld ondertekend voor de haalbaarheidsstudie naar het gebiedsplan met de werknaam ‘Groene Oevers’. De verwachting is dat er na de zomer een definitief besluit wordt genomen over de doorgang van het gebiedsplan en daarmee tevens de keuze voor het tracé van het boezemkanaal.

Gebiedsprogramma A5H

Het nieuwe boezemgemaal en -kanaal zijn onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H van Waterschap Rivierenland. Het gebiedsprogramma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteem- en waterveiligheidsmaatregelen met als doel een robuuste en klimaatbestendige inrichting van het gebied te creëren. Voor meer informatie: wsrl.nl/a5h