Waterschap Rivierenland stelt een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Alblasserwaard voor in het peilgebied Lage Boezem Overwaard. Het gaat om de watergang Achterwaterschap. Het peilbesluit betekent een verlaging van het boezempeil (‘gemiddeld dagelijks peil’) van NAP -0,75 m naar NAP -0,90 m. Tevens krijgt het een minimum peil van NAP -1,20 m en een maximumpeil van NAP -0,80 m. Het ontwerp-wijzigingsbesluit Alblasserwaard staat vanaf 6 juni 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad van Overheid.nl. Zienswijzen zijn mogelijk gedurende de ter inzage periode van 7 juni tot en met 18 juli 2019.

Wat betekent het peilbesluit

De peilverlaging is een van de watersysteemmaatregelen binnen het gebiedsprogramma A5H en heeft als doel om wateroverlast door o.a. klimaatverandering te voorkomen en de regionale waterveiligheid te waarborgen. Verlaging van het boezempeil met 15 cm is nodig, omdat het Kok-gemaal in Kinderdijk en daarmee het Achterwaterschap na 2025 de Nederwaard moet bemalen. Om het Achterwaterschap met de lage boezem van de Nederwaard te verbinden, is een opening in de Middelkade nodig. Het peil van het Achterwaterschap dient verlaagd te worden naar het peil van de Nederwaard.

Door een peilverlaging van het Achterwaterschap hoeven minder kades versterkt te worden. Een gedeelte van de kades van het Achterwaterschap zijn namelijk afgekeurd op hoogte.

Het nieuwe peil op het Achterwaterschap treedt pas in werking op het moment dat de andere maatregelen in het hoofdwatersysteem van de Alblasserwaard zijn gerealiseerd. Te weten: een of twee nieuwe gemalen voor de nieuwe Overwaard, een afsluitmiddel in het Achterwaterschap en een opening in de Middelkade. Dit zal naar verwachting pas na 2025 geval zijn. Het besluit over een of twee gemalen wordt in juni 2019 door het Algemeen Bestuur genomen.

Neveneffecten en omgeving

De peilwijziging heeft gevolgen voor de bemaling van de molens van de Overwaard die onderdeel zijn van het Werelderfgoed bij Kinderdijk. De mogelijke negatieve effecten voor de omgeving zijn onderzocht en afgestemd met de omgeving. Het waterschap heeft daarom, ten behoeve van de molens, een voorstel gedaan voor twee mogelijke maatregelen die het negatieve effect op de molens mitigeren. Na de terinzagelegging zal door het waterschap op basis van de inspraakreacties een keuze worden gemaakt voor één of een combinatie van de twee maatregelen.

Meer informatie en inloopbijeenkomst

Op woensdag 12 juni 2019 organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst over de herziening peilbesluit. Belangstellenden zijn welkom op het JU Smitgemaal in Kinderdijk tussen 15.00 en 19.00 uur. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland zal het peilbesluit Alblasserwaard op 27 september 2019 vaststellen. Eventuele wijzigingen op basis van de zienswijzen worden verwerkt in dit besluit. Voor alle informatie rondom de toekomstplannen voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem in de Alblasserwaard, verwijst het waterschap belangstellenden door naar de website.

Heeft u gevonden wat u zocht?