De zomer van 2022 was droog. Ook in het rivierengebied. Het waterschap was alert op gevolgen van droogte en nam waar nodig maatregelen. 

Dinsdag 27 september 14.00 uur

Einde van dit blog

We sluiten dit blog over de droogte in het rivierengebied. De neerslag bracht verlichting. Over de actualiteiten en ons waterbeheer lees je meer in ons wekelijks Waterbericht op dinsdag.

Dinsdag 20 september 17.00 uur

Waterbericht: bijna geen aanvullende maatregelen meer nodig

Afgelopen week is er behoorlijk wat neerslag gevallen. In het westen en midden van het rivierengebied hebben we het te veel aan water af moeten voeren. In het oosten houden we het water nog steeds vast.

In het westen en midden zien we dat de grondwaterstanden zich goed herstellen. De waterstand in de sloten staan bijna overal gewoon op zomerpeil.  

In het gebied Land van Maas en Waal vraagt het peilbeheer nog extra aandacht. Op sommige plekken langs de Maas kunnen we nog geen water inlaten door de hoge concentraties blauwalg. We laten nu voor het hele Land van Maas en Waal water in vanuit het Maas-Waalkanaal.

In de rest van het rivierengebied is de situatie weer normaal. Extra pompen zijn niet meer nodig. Met de stuwen en gemalen kunnen we weer voldoende water aanvoeren.

Peilbeheersing

We verwachten dat we in de Alblasserwaard komende week geen water hoeven aan te voeren vanuit de rivieren, door de vele regen die daar is gevallen. Voor het midden en oosten van het rivierengebied voeren we nog wel water aan vanuit de rivieren. Maar minder dan een paar weken geleden. We blijven de normale zomerpeilen handhaven. Want door de neerslag is de vraag naar water helemaal weg voor dit deel van ons gebied. Maatwerk blijft nodig, daarom kunnen lokaal de waterstanden nog wel afwijken van de zomerpeilen, bijvoorbeeld voor het onderhoud aan onze watergangen.

Vrijdag 16 september 12.00 uur

Einde beregeningsverbod in Betuwe en Altena, nog wel in regio Nijmegen

Vanwege de weersomslag na de droge zomer heft Waterschap Rivierenland de beregeningsverboden in de Betuwe en Altena op per vrijdag 16 september. Het beregeningsverbod in (delen van) de gemeenten Berg en Dal, Wijchen en Heumen blijft van kracht, omdat in dit gebied geen wateraanvoer mogelijk is. Lees hier het gehele bericht.

Het beregeningsverbod blijft van kracht in de regio rond Nijmegen. Elders zijn de beperkingen opgeheven.

Dinsdag 13 september 11.00 uur

Het langdurige effect van blauwalg

Vooral op de Maas, Afgedamde Maas en het Maas-Waalkanaal moeten we voorzichtig water inlaten vanwege blauwalg. Ondanks de weersomslag zien we nog flinke concentraties. Ook als blauwalg afsterft, blijft het water nog een tijdlang ongezond. Lees ook >> waterschaprivierenland.nl/blauwalg-botulisme-en-dode-vissen

Dinsdag 13 september 10.00 uur

Waterbericht: aanvoeren op normaal zomerpeil

Dankzij de neerslag die afgelopen week in ons beheergebied viel, daalde de vraag naar water verder. Gemiddeld viel er zo’n 50 mm neerslag, met uitschieters omlaag tot 25 mm in de Vijfheerenlanden en uitschieters omhoog rond de 90 mm aan de zuidrand van de Alblasserwaard en een gedeelte van de Over-Betuwe. Deze neerslag zorgde nergens in ons beheergebied voor overlast en we houden zoveel mogelijk van de neerslag vast. De peilbeheerders gingen waar dat kan weer terug naar de normale zomerpeilen. De waterstanden in onze streefpeilgebieden (waar aanvoer niet altijd mogelijk is) laten een wisselend beeld zien: sommige watergangen en peilgebieden zijn aangevuld en weer nagenoeg op zomerpeil, in andere delen staan watergangen nog steeds droog en was de aanvulling onvoldoende. De neerslag maakte geen einde aan de droogte, maar de grondwaterstanden laten sinds lange tijd weer een voorzichtige stijging zien en gebiedsbreed is de bovengrond weer vochtig.

Weer en rivier

Komende week laat de zon zich af en toe zien en valt er met regelmaat een buitje. De middagtemperatuur daalt naar zo’n 16 graden. De waterstand op de Rijn is nog steeds laag voor de tijd van het jaar. In de afgelopen week viel er in het stroomgebied van de Rijn 20 tot 45 mm neerslag. De verwachting is dat de afvoer de komende tijd zal oplopen. Door de neerslag afgelopen week is de daggemiddelde Maasafvoer licht gestegen. Het is waarschijnlijk dat deze gemiddelde afvoer de komende dagen stabiel blijft, daarna stijgt.

Peilbeheersing

Ook deze week voeren we nog steeds water aan vanuit de rivieren, maar in mindere mate dan een paar weken geleden. Vanwege de neerslag en de lagere watervraag zijn in onze peilbesluitgebieden de normale zomerpeilen voldoende om aan de waterbehoefte te voldoen. Maatwerk blijft altijd geboden, daarom kunnen lokaal waterpeilen nog wel afwijken van de zomerpeilen, bijvoorbeeld voor het onderhoud aan onze watergangen.

Vrijdag 9 september 17.00 uur

Droogte is er nog

De regen is welkom, maar in het oosten van het rivierengebied viel nog weinig neerslag en de Rijn staat nog laag. In de Ooijpolder en op de hoge grond bij Groesbeek kan geen rivierwater worden aangevoerd. Deze gebieden zijn afhankelijk van regen en kwel. Droogval is daar een bekend gezicht. Het weinige water dat er is, houden we vast. Hier geldt een totaal beregeningsverbod uit oppervlaktewater.

De monding van het Meertje, uit de Ooijpolder naar de Waal bij het Hollands-Duits gemaal in Nijmegen, is drooggevallen.
Sloten in de Ooijpolder staan droog, nu de rivier laag blijft en er nog onvoldoende regen valt.
Op de hellingen bij Groesbeek houden we water vast met onze stuwen.
Bij natuurgebied De Bruuk kreeg de beek meanders om water te remmen, verderop houden stuwen water vast.

Donderdag 8 september 13.00 uur

Water vasthouden waar dat kan

Deze week vallen er buien, die lokaal verlichting geven in de droogte. Maar de droogte is niet weg, het neerslagtekort blijft hoog. Ook in het rivierengebied. De waterstanden in de Rijn, Waal en Maas blijven stabiel laag. De neerslag die valt, houden we zo veel mogelijk vast met onze stuwen. Waar veel regen valt, voeren we het teveel af om wateroverlast te vermijden.

Ook bevers houden water vast, met dammen in sloten, op meerdere plaatsen in het rivierengebied. We laten de dammen ongemoeid waar dat kan. We zijn alert om wateroverlast te vermijden bij een hoosbui.

Dinsdag 6 september 15.00 uur

Waterbericht: eerste regen, maar droogte blijft

We voeren nog steeds veel water aan vanuit de rivieren, maar de vraag naar water neemt af en dus ook de druk op onze watersystemen. Daarom laten we waar dat kan de waterstanden iets zakken, maar we handhaven nog steeds de verhoogde zomerpeilen. Ons laatste maaionderhoud in enkele regio's helpt om water het gebied in te krijgen. Er zijn ook aandachtspunten. Zo zet de droogval door in onze watersystemen waar we geen water kunnen aanvoeren en en zien we nog steeds blauwalgen. Grondwaterstanden zakken steeds verder uit. In Kinderdijk moeten we nog steeds rekening houden met verhoogde zoutgehaltes bij onze inlaat voor de Alblasserwaard.

Buien en lage Rijn

Deze week krijgen we enkele regen- en onweerbuien, de temperatuur daalt naar normale waarden voor dit seizoen. De waterstand op de Rijn is nog steeds laag voor de tijd van het jaar. Na een lichte stijging komend weekend is een latere daling niet uit te sluiten. De Maas blijft naar verwachting redelijk stabiel.

Water vasthouden

De regen van deze week zal niet genoeg zijn om alle tekorten aan te vullen. Maar het geeft wel verlichting voor de natuur en akkerbouw. Daarom houden we zoveel mogelijk neerslag vast en blijven we tegelijkertijd alert op onweersbuien. Dit blijft maatwerk.

In de landelijke situatie lijkt nog geen sprake van verbetering. Lees de actuele Droogtemonitor(externe link).

Neerslagtekort 6 september
Het neerslagtekort bevindt zich nu tussen dat van het droge jaar 2018 en recordjaar 1976. De neerslag van deze week maakt nog geen einde aan de droogte.

Woensdag 31 augustus 10:00 uur

Waterbericht: golfje Rijn biedt lucht

Afgelopen weekend passeerde er op de Rijn een kleine afvoergolf. In de regionale droogte overleggen met Rijkswaterstaat en andere waterbeheerders is het water verdeeld over de Neder-Rijn, de IJssel en de Waal. Dit leidde tot (tijdelijk) hogere waterstanden op deze rivieren. Alle inlaten van de Betuwe hebben hier profijt van. We hebben zelfs een aantal vervangende pompen even uit kunnen zetten.

Helaas konden niet alle deelwatersystemen profiteren van deze afvoergolf. We zien de waterstanden verder dalen op de hogere gronden en in gebieden waar we geen water vanuit de rivieren kunnen aanvoeren. Sommige watergangen vallen daar zelfs droog. We blijven daarom in een verhoogde staat van paraatheid.

De vraag naar water begint af te nemen

De oogst van fruit en groenten is begonnen. Temperaturen en verdamping zijn lager dan de afgelopen periode. Hiermee neemt de druk op het watersysteem langzaam af. Daarom laten we in een aantal deelgebieden de waterstanden iets zakken. Toch houden we ook aankomende week de waterstanden nog steeds boven de normale zomerpeilen. Doordat de wind naar het oosten draait, kunnen de rivierwaterstanden in het westen van het rivierengebied extra laag worden. Daarom monitoren we een aantal inlaten langs de Afgedamde – en Bergsche Maas nu continu.

Ook met het golfje op de Rijn, is de Waal nog zo laag dat de Strang bij Beneden-Leeuwen droog staat.

Woensdag 31 augustus - 09.00 uur

Blauwalg

Dit is wel een hele bijzondere lamp: de algenlamp. Ofwel Algae Torch. Op verschillende plekken in de Bommelerwaard voeren we extra metingen uit naar blauwalg. De AlgeaTorch geeft ons hierbij direct de uitslag, waardoor wij sneller kunnen schakelen.

Ons advies is nog altijd: wees terughoudend met het gebruik van oppervlaktewater. Denk daarbij aan pootjebaden, honden uitlaten, zwemmen, vee laten drinken. 

Vrijdag 26 augustus 15.00 uur

Extra pompen bij de Waalsprong

In de Waalsprong in Nijmegen worden de waterstanden steeds lager. Zo laag dat de vaste gemalen binnenkort geen water meer kunnen oppompen uit de Lentse en Oosterhoutse Plas om de singels in de Waalsprong op peil te houden. We hebben drie extra pompen geplaatst bij de gemalen. Zo voorkomen we vissterfte en onherstelbare schade aan de kleilagen van de watersingels. Het water in de singels kan wel wat lager worden dan gebruikelijk. We gaan namelijk zo zuinig mogelijk om met het beschikbare oppervlaktewater.

In het voorjaar hebben we zoveel mogelijk kwelwater van de hoge rivierwaterstanden vastgehouden. Hierdoor waren de plassen maximaal gevuld. Toch is het plaatsen van extra pompen nodig. Het water dat we hebben vastgehouden, is niet voldoende in deze extreme droogtesituatie.

Minikraantje verplaatst buis voor een extra pompt
Kaartje met de drie plekken waar we pompen hebben geplaatst in de Waalsprong

Donderdag 25 augustus 14.00 uur 

Sterke toename blauwalg in Bommelerwaard

In de Bommelerwaard zien we de laatste dagen op steeds meer plekken blauwalg. Ook zijn de waardes van de blauwalg hoger bij diverse punten waar we water uit de Maas en de Afgedamde Maas inlaten in het gebied. We voeren nu extra metingen uit om de situatie beter in beeld te brengen. We herhalen ons advies: wees terughoudend met het gebruik van oppervlaktewater. Denk daarbij aan pootjebaden, honden laten zwemmen, vee laten drinken.

Blauwalg

Woensdag 24 augustus 11.30 uur

Het is nog steeds erg droog in het rivierengebied 

De buien van vorige week hebben weinig verlichting gebracht. Vanaf vandaag lopen de temperaturen weer op. We verwachten dat de watervraag daardoor zal stijgen. Daarom proberen we zoveel mogelijk water het rivierengebied in te pompen. In delen van het rivierengebied gelden nog wel verschillende onttrekkings- of beregeningsverboden. Deze verboden staan op de kaart hieronder.

Op verschillende plaatsen zijn de rivierwaterstanden zo laag geworden dat het steeds moeilijker wordt om voldoende water in te laten. Op sommige plekken hebben we daarom extra pompen geplaatst. Zo zorgen we ervoor dat in deze gebieden het waterpeil niet veel zakt.  

Vooruitkijken en neerslag vasthouden

De komende tijd houden we de weersverwachting goed in de gaten. We zijn extra alert op onweersbuien die later deze week kunnen ontstaan. De neerslag die valt willen we zoveel mogelijk vasthouden. Ook bekijken we hoe de watervraag zich gaat ontwikkelen. Op sommige plaatsen zijn fruittelers begonnen met de pluk van de vroege appel- en perenrassen. Dat betekent dat binnen een aantal weken de pluk van de rest van de oogst begint. Daardoor zal de watervraag vanuit de fruitteeltsector snel gaan dalen. Ook blijven we de zoutgehaltes en blauwalgconcentraties controleren om snel te kunnen reageren als dat nodig is. 
 

Maandag 22 augustus 12.00 uur

Buis extra pomp Pannerling is verlengd

De extra pomp bij gemaal de Pannerling in Doornenburg heeft 15 meter langere buizen gekregen. Dat is nodig om water in de Linge te kunnen blijven pompen vanuit het Pannerdensch kanaal. Zo kunnen we voldoende water blijven aanvoeren naar de Betuwe en de bevaarbare Linge.

Vrijdag 19 augustus 17:00

Verzilting in oppervlaktewater Alblasserwaard

In het oppervlaktewater van de Alblasserwaard neemt de verzilting toe. Dit speelt vooral in het westen van de Alblasserwaard, rond Streefkerk, Nieuw Lekkerland, Oud Alblas en Alblasserdam. Bij Kinderdijk meet Waterschap Rivierenland verhoogde zoutgehaltes (concentraties chloride).

Water in sloten en vaarten in de Alblasserwaard is hierdoor minder geschikt voor veedrenking. Verder kan het beregenen van boomgaarden, aardappels en maïs met oppervlaktewater zorgen voor zoutschade.

Vanwege de verhoogde zoutgehaltes nemen wij wel maatregelen. Zo laten wij bij Kinderdijk nu minder water in. In het oosten en zuiden van de Alblasserwaard laten wij juist meer water in. Hiermee proberen wij het zoutgehalte niet verder te laten oplopen.

Lees het hele bericht Verzilting in oppervlaktewater Alblasserwaard: pas op met beregenen en veedrenking

Vrijdag 19 augustus 16:00u

Extra pompen bij de Waalsprong

In de Waalsprong in Nijmegen worden de waterstanden steeds lager. Zo laag dat de vaste gemalen binnenkort geen water meer kunnen oppompen uit de Lentse en Oosterhoutse Plas om de singels in de Waalsprong op peil te houden. We treffen voorbereidingen voor het plaatsen van drie extra pompen bij de gemalen. Zo voorkomen we vissterfte en onherstelbare schade aan de kleilagen van de watersingels. Het water in de singels kan wel wat lager worden dan gebruikelijk. We gaan namelijk zo zuinig mogelijk om met het beschikbare oppervlaktewater.

In het voorjaar hebben we zoveel mogelijk kwelwater van de hoge rivierwaterstanden vastgehouden. Hierdoor was de seizoensvoorraad in de plassen maximaal gevuld. Desondanks is het plaatsen van extra pompen nodig. De seizoensvoorraad is namelijk niet opgewassen tegen deze extreme droogtesituatie.

Vrijdag 19 augustus 15.30 uur

We krijgen vragen over het beregeningsverbod van de NVWA in het kader van bruinrot (aardappelziekte). Graag verwijzen wij telers naar het beregeningsverbod van de NVWA: Verbod gebruik oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten | Plantenziekten en plagen | NVWA(externe link) en de locaties waar het verbod van kracht is: Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater | Plantenziekten en plagen | NVWA(externe link)

Vrijdag 19 augustus 13:00u

Extra pomp bij de Pannerling krijgt 15 meter langere buis

Een extra pomp naast het drijvend gemaal de Pannerling bij Doornenburg helpt al sinds 20 juli mee bij de aanvoer van water van het Pannerdensch Kanaal naar de Linge. Doordat de waterstanden nu nog lager zijn, verlengen we de buis van deze extra pomp met nog eens 15 meter. Zo zorgen we ervoor dat de Linge voldoende water kan blijven aanvoeren naar de Betuwe en de bevaarbare Linge. De werkzaamheden starten vandaag en zijn uiterlijk dinsdag 23 augustus klaar. Door de werkzaamheden kan er vandaag tijdelijk minder water op de Linge ingelaten worden. De gevolgen voor het waterpeil op de Linge zijn minimaal.

Lees het hele bericht Extra pomp bij de Pannerling krijgt 15 meter langere buis

Donderdag 18 augustus 18:00

Onttrekkings- en beregeningsverbod voor Wijk en Aalburg en omgeving 

In de Maas en in het Maas-Waalkanaal komt blauwalg voor. In het Land van Heusden en Altena vult Waterschap Rivierenland het watersysteem aan met dit water. Dit doen we omdat de sloten anders droogvallen.

Wij laten voor het Land van Heusden en Altena water in, onder andere bij Wijk en Aalburg. Daar zijn grote concentraties blauwalg gemeten. Het gehalte blauwalg is dusdanig groot dat we het inlaten van water zoveel mogelijk moeten beperken. Vanaf andere punten wordt waar mogelijk water naar dit gebied geleid, maar zonder extra maatregelen zal het waterpeil te ver dalen. Dat houdt in dat er in Wijk en Aalburg en omgeving een onttrekkings- en beregeningsverbod met oppervlaktewater wordt ingesteld vanaf 19 augustus 2022 (vanaf 0:00 uur).

Met de gemeten concentraties blauwalg adviseren we het water niet voor andere doeleinden te gebruiken. Denk aan honden laten zwemmen, pootjebaden en veedrenking, enzovoort.

Blauwalg bij Wijk en Aalburg

Donderdag 18 augustus 10:00 

Extra pompen Bontemorgen

We verdubbelden de hoeveelheid water die we inlaten bij het gemaal Bontemorgen. De lage waterstand vraagt om extra pompen. Bij elkaar pompen ze nu 5000 kuub water per uur. Zo kunnen we meer water inpompen naar de Leewetering en de Maurikse Wetering.

extra pompen Bontemorgen
extra pompen Bontemorgen 2
extra pompen Bontemorgen 3

Woensdag 17 augustus

Kans op regen!

Deze week vallen er een paar stevige (onweers)buien. De hoeveelheid neerslag die gaat vallen blijft onzeker en kan soms erg lokaal zijn. Ook de temperatuur gaat iets omlaag. Dit betekent niet dat de droogte voorbij is. Wel kan de waterbehoefte tijdelijk minder worden. We houden de neerslag die valt zo goed mogelijk vast.

In het rivierengebied controleren we ook op blauwalg. Door het warme weer zien we op meer plekken blauwalg ontstaan. Zeker in de gebieden waar we water inlaten vanuit de Maas en het Maas-Waalkanaal. Ook controleren we de zoutgehaltes van het water bij Kinderdijk. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we niet te zout water inlaten. Dit alles houden we goed in de gaten. Als dat nodig is, kunnen we zo snel nieuwe maatregelen nemen.

Vrijdag 12 augustus 16.00 uur

Extra pompen in Tiel

In Tiel ligt een drijvende pomp die de stadsgracht van water voorziet. Deze pomp daalt en stijgt mee met de waterstand van de Waal. Op dit moment staat de Waal zo laag dat extra pompen nodig zijn om de drijvende pomp van water te voorzien. Deze drijvende pomp pompt het water via een buizensysteem omhoog op de dijk. Daar komt het in een bak terecht en gaat het via een duikersysteem de stadsgracht in. Zo houden we het water op peil in de stadsgracht zodat deze niet droog komt te staan. Zien hoe dit werkt? Bekijk het filmpje!

Plaatsen van extra pompen in Tiel
Stadsgracht Tiel

Donderdag 11 augustus 17:00

Beregeningsverbod gemeentes Wijchen, Heumen en Berg en Dal uitgebreid

De waterstanden in de sloten van de gemeente Berg en Dal en delen van de gemeentes Wijchen en Heumen dalen de laatste dagen sneller dan verwacht. Daarom stelt Waterschap Rivierenland in die gebieden een beregeningsverbod met oppervlaktewater voor de hele dag in (24/7). Dit verbod gaat in op 12 augustus 2022 om 00.00 uur. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Donderdag 11 augustus 14:30

Extra inlaatpunten

Op dit kaartje staan alle extra inlaatpunten:

Overzicht pompen

Extra pomp bij Voorvliet

Extra Pomp Voorvliet.jpg

Extra pomp bij Drielanden Rijswijk

extra pomp bij Drielanden Rijswijk.jpg

Extra pomp bij Genderen

Een extra pomp bij Genderen is actief sinds vanochtend. Deze voert extra water aan voor het Land van Heusden en Altena. Later op de dag gaan ook extra pompen bij Geldermalsen en Zoelen meedraaien. We doen dit om het beschikbare water zo goed mogelijk over het rivierengebied te verdelen.

Foto pomp
Foto van water dat in sloot wordt gepompt.

Woensdag 10 augustus 16:00

Extra pompen voor meer water in de sloot

Naast de extra pompen die we de afgelopen weken al geplaatst hebben, komen er nog vier extra pompen bij. Op donderdag bij Genderen, Zoelen en Geldermalsen; op vrijdag in Tiel. We doen dit om het beschikbare water zo goed mogelijk over het rivierengebied te verdelen. Op dit kaartje staan alle extra inlaatpunten.

kaartje met pompen (vier extra pompen)

Dinsdag 9 augustus 19:00

Beregeningsverbod van kracht tussen 7.00 en 19.00 uur  

Vanwege de aanhoudende droogte en warmte hebben we een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Dit verbod geldt vanaf woensdag 10 augustus 2022 tussen 7.00 en 19.00 uur in de gemeentes: Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard, Berg en Dal. En in delen van de gemeentes Gorinchem, Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Heumen.

We maken een uitzondering voor het beregenen van appels

De appelboomgaarden in de gemeentes Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Lingewaard mogen overdag tussen 13:30 en 17:30 uur wel beregend worden. Dit geldt ook voor de appelboomgaarden in delen van de gemeentes Gorinchem, Arnhem en Nijmegen. Dit is mogelijk, zolang het waterpeil in de sloten dit toelaat.

Lees hier het hele bericht over het beregeningsverbod.

Dinsdag 9 augustus 12:00

In de Maas en het Maas-Waalkanaal komt blauwalg voor. Waterschap Rivierenland vult met dit water sloten en vaarten aan in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. Dit doet het waterschap omdat ze anders droogvallen.

Waterschap Rivierenland adviseert daarom om in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena contact met oppervlaktewater (pootje baden, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden.

Zwem alleen in officieel zwemwater. De provincies letten daar op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Actuele informatie over zwemwater vindt u op www.zwemwater.nl.

Ziet u blauwalg in water bij u in de buurt?  Of heeft u een vermoeden van blauwalg of botulisme? Wij willen dit graag weten. Ook van water dat niet in verbinding staat met het Maas-Waalkanaal. Wij informeren dan de betreffende gemeente Zodat de gemeente inwoners kan waarschuwen. Meldt blauwalg en botulisme bij het waterschap via telefoonnummer 0344 – 64 90 90. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunt u 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 - 64 90 90.

Voor vragen over het gebruik van oppervlaktewater bij het produceren van voedsel: neem contact op met de Nationale Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Donderdag 4 augustus (14:00)

In vijf jaar tijd is dit, na een zeldzaam hoogwater vorig jaar, de vierde droge zomer. De droogte houdt voorlopig aan. De vraag naar water blijft groot. Bij de droogte en de laagstaande rivieren is voldoende water niet vanzelfsprekend. We vragen iedereen om bewust met water om te gaan. Als waterschap doen we er alles aan om sloten en vaarten op peil te houden. Maar we zien dat sloten op bepaalde plekken in het rivierengebied droogvallen. Het is groeizaam weer, planten kunnen de doorstroming in sloten en vaarten belemmeren. Daarom maaien we volop, vooral op knelpunten.

Effecten en maatregelen per regio

rivierengebied met pompen

Betuwe

De Rijn staat laag. Om ook bij deze lage rivierwaterstanden water in de Linge te pompen, is drijvend gemaal De Pannerling bij Doornenburg verlengd. Met een aanvullende pomp is daar nu voldoende capaciteit. De Linge is de belangrijkste aanvoer van water in de Betuwe en Vijfheerenlanden. Met name op oeverwallen in de Over-Betuwe en de oostelijke Tielerwaard kunnen sloten droogvallen. Voorbij Geldermalsen is de Linge niet gestuwd; in deze Beneden-Linge houden we het peil 10cm hoger dan gebruikelijk.

Gemaal de Pannerling werd verlengd.

Daarnaast hebben we een extra pomp geplaatst bij Lienden (gemaal Bontemorgen). Zo kunnen we toch water inpompen naar de Leewetering en de Maurikse Wetering. Ook bij het Kuijkgemaal in Randwijk pompen we water van de Nederrijn naar de Linge.

De inlaat van het Kuijkgemaal naar de Linge, in de droge zomer van 2018.

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Om water te sparen, schutten de sluizen van het Merwedekanaal in Vianen en Gorinchem minder op ons verzoek. Bij het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam mondt de Linge via het Kanaal van Steenenhoek uit in de Merwede. Als het nodig is pompen we hier water terug op de Linge.

Via de Elshoutsluis bij Kinderdijk laten we bij vloed water in vanaf de Lek. Hierbij letten we op het zoutgehalte van het rivierwater. Dat zit nu nog onder drempelwaarden.

Bij droogte kan het nodig zijn om dijken en kades te inspecteren. Dit geldt vooral voor de kades die een ondergrond van veen hebben. Deze zijn kwetsbaar bij droogte. In de Ablasserwaard is het nu nog niet nodig om de deze kades te inspecteren. De inspecties in de droge zomer van 2018 leerden ons welke locaties gevoelig zijn voor droogte en die locaties zien er goed uit.

Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal

In de Maas en het Maas-Waalkanaal komt sinds kort blauwalg voor. In het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal vullen we sloten en vaarten aan met dit water. Dit doen we omdat ze anders droogvallen. We adviseren om contact met oppervlaktewater (pootje baden, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden.

De hoge grond van de stuwwal bij Nijmegen en Groesbeek is droog. Waar mogelijk houden we water van kwel en neerslag vast met stuwen.

Altena en Bommelerwaard

Ook in deze gebieden is het droog. We volgen de rivierwaterstanden nauwgezet. In de huidige situatie kunnen we voldoende water inlaten. Voor de komende dagen verwachten we dat dat zo blijft. We nemen hier nu geen specifieke maatregelen.

Wel kan het water dat we inlaten blauwalg bevatten. We laten dit water in omdat vaarten en sloten anders droogvallen. We adviseren om contact met oppervlaktewater (pootje baden, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden. 

Blauwalg en botulisme

Doordat het water opwarmt, neemt blauwalg en botulisme toe. Als mensen of dieren met blauwalg in aanraking komen, kunnen klachten ontstaan als irritaties aan ogen of huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten. Blauwalg is zichtbaar als een olieachtige laag op het water. Het kan ook op plaatsen aanwezig zijn zonder dat het zichtbaar is.

Heeft u een vermoeden van blauwalg of botulisme? Dan kunt u dat 24 uur per dag melden bij het waterschap via telefoonnummer 0344 – 64 90 90. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunt u 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 - 64 90 90.

Meldingen zijn gemaakt voor deze locaties.

Zwemwater

We roepen op om te zwemmen in officieel zwemwater. De provincies letten daar op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Actuele informatie over zwemwater vindt u op www.zwemwater.nl(externe link).

In ons wekelijkse waterbericht vind je meer details over de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Meer achtergronden over droogte en het waterschap lees je hier.