Het waterschap neemt maatregelen die erop gericht zijn zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en zo lang mogelijk vast te houden. Via gemalen pompen we water uit de grote rivieren in het gebied. Tegelijk houden we water vast in het gebied. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het waterpeil met stuwen hoog te houden. We proberen het aanwezige water zo goed en eerlijk mogelijk over het gebied te verdelen. Ook wanneer er geen droogte is, werken we aan het voorkomen of beperken van schade door droogte. Dat doen we door te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust watersysteem. Ook werken we samen met andere overheden aan ruimtelijke plannen waarbij bijvoorbeeld de aanleg van waterbuffers aandacht krijgt. En soms moeten we ook accepteren dat grenzen zijn bereikt. Daar zijn we transparant over

Waar mogelijk, proberen we de waterkwaliteit te verbeteren met extra watertoevoer. Dode vissen en watervogels ruimen we zo snel mogelijk op.

We houden de conditie van dijken en kades scherp in de gaten. Soms besproeien we dijken of kades of we verhogen het peil in de naastgelegen sloten.

Ook wanneer er geen droogte is, werken we aan het voorkomen of beperken van schade door droogte. Waar nodig en mogelijk passen we het watersysteem aan. Ook werken we samen met andere overheden aan ruimtelijke plannen waarbij de aanleg van waterbuffers steeds meer aandacht krijgt.