De legger wateren is een kaart waarop u kunt zien waaraan waterstaatswerken zoals bijvoorbeeld weteringen, grote sloten en kleine sloten naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Ook wel de normatieve toestand genoemd. Daarnaast wordt in de legger beschreven wie welk waterstaatswerk moet onderhouden: De onderhoudslegger. In de toelichting op de legger wateren staat beschreven hoe de legger is opgebouwd.

Aanleiding

Aanleiding voor het waterschap om de legger wateren te actualiseren zijn diverse grootschalige wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur als gevolg van:

  • Het actualiseren van de ligging van waterstaatswerken op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
  • Het verwerken van achterstallige leggermutaties die in het kader van het project Omgevingswetdata op Orde in beeld zijn gebracht;
  • De gerealiseerde werken die conform verleende watervergunningen of meldingen zijn uitgevoerd;
  • De gerealiseerde werken uitgevoerd in eigen beheer, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers;
  • De gehonoreerde verzoeken om de status van een water te wijzigen.

Op de ontwerp legger wateren 2022 zijn veel zienswijzen ingediend. Hier is nog een verbeterslag nodig. Daarom wordt de legger wateren 2022 niet vastgesteld en blijft de legger wateren 2020 nog van kracht. In het najaar van 2022 wordt de legger wateren opnieuw ter inzage gelegd. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger wateren? Kijk dan hier.