Legger waterkeringen

De leggers waterkeringen zijn kaarten met waterkeringen die wij in het beheer hebben en waar de regels van de keur voor gelden. Op deze pagina staat informatie over de wijzigingen van 2022.

Aanleiding

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit zijn:

  • De dijkverbetering Hagestein - Opheusden (HOP), traject Beusichem - Fort Everdingen;
  • Het opstellen van een legger voor Voorkering Steurgat;
  • Het opstellen van een legger voor Buitenstad Vianen;
  • Het opstellen van leggers voor acht zomerkades. Dit zijn: Beuningse Uiterwaard, Everdingen, Heeseltsche Uiterwaard, Huissensche Waarden, Kersbergsche Uiterwaard, Middelwaard, Polder Vianen en Winssense waarden;
  • Het opstellen van leggers voor zes kwelkades. Dit zijn: De Drie Waaijen, De Steen, Deest, Duivelswaai, Het Wiel en Moespotsche Waai;
  • Het aanpassen van leggers door herwaarderingen. Dit zijn: Afgedamde Maas, Oude Maasdijk, Bernse Maasdijk, Meidijk en Slaperdijk Kesteren-Bontemorgen;
  • Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen op grond van de keur en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland.

Ontwerp-leggers

De ontwerp-leggers waterkeringen 2022 lagen van 22 februari 2022 t/m 4 april 2022 ter inzage. Op de ontwerp-leggers zijn geen zienswijzen ingediend. Het Algemeen Bestuur heeft de leggers ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Leggers met bijlagen ter inzage

Het besluit tot vaststellen van de wijzigingen leggers waterkeringen 2022 inclusief bijlagen wordt 20 juli gepubliceerd in het Waterschapsblad(externe link). Het besluit, de leggers en overige bijlagen liggen van donderdag 21 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022 ter inzage.

Interactieve kaart en toelichting op de legger waterkeringen

De nieuwe vastgestelde legger is beschikbaar via een interactieve kaart beschikbaar. U kunt inzoomen naar een locatie of zoeken op adres of postcode.

Klik hier (externe link)om de interactieve kaart met de vastgestelde van de leggers waterkeringen 2022 te bekijken.

Klik hier(externe link) om de toelichting op de legger waterkeringen te bekijken.

PDF-kaarten van de vastgestelde legger waterkeringen 2022 vindt u onderaan deze pagina.

Projectplan legger waterkeringen

Omdat het volgens de wet niet mogelijk is om wijzigingen zonder besluit in de legger op te nemen, is een projectplan opgesteld. Hierdoor kreeg u de mogelijkheid om zienswijzen op de legger in te dienen. Tegen de wijzigingen legger wateren zijn veel zienswijzen ingediend. Tegen de wijzigingen legger waterkeringen zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft daarom besloten om het projectplan leggers alleen vast te stellen voor zover het plan betrekking heeft op de wijzigingen legger waterkeringen. De alinea’s uit het Projectplan leggers die betrekking hadden op de legger wateren, te weten: “Gebruik BGT”, “Herwaardering van wateren” en “Data-kwaliteitsverbeteringen wateren” zijn uit het Projectplan leggers verwijderd.

Klik hier(externe link) om het projectplan legger waterkeringen te bekijken

Beroep

Beroep tegen deze leggers is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is alleen beroep mogelijk als de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt vastgesteld of gewijzigd.

Tegen deze leggers kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Voorlopige voorziening

Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. De vastgestelde leggers treden in werking op donderdag 21 juli 2022. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht). 

PDF-kaarten

PDF-kaarten van de vastgestelde legger waterkeringen 2022 vindt u onderstaand:

  •  

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? U kunt terecht op de website van het waterschap: https://www.waterschaprivierenland.nl/legger-waterkeringen. U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: omgevingswet@wsrl.nl.