Op maandagavond 15 november 2021 organiseert Waterschap Rivierenland een digitale bijeenkomst over het nieuwe gemaal in Hardinxveld-Giessendam. In verband met de oplopende coronabesmettingen en vooruitlopend op de persconferentie van 12 november, heeft het waterschap besloten om de fysieke bijeenkomst in De Parel te schrappen. De bijeenkomst wordt alleen online via Zoom aangeboden. Voor meer informatie, zie de website van het waterschap: https://bit.ly/3bWZVsu

Tijdens de bijeenkomst worden bewoners geïnformeerd over de beoordeling van de drie overgebleven boezemtracés voor het nieuwe kanaal en welk tracé de voorkeur heeft. Ook zal er een eerste beeld worden gegeven voor de locatie van het nieuwe gemaal. Het waterschap hoopt reacties op te halen voor de uiteindelijke bestuurlijke besluitvorming in januari 2022.

Wijziging in eeuwenoud watersysteem

De afvoer van al het water in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden verloopt al decennialang via één afwateringspunt; Kinderdijk. Door een nieuw gemaal in de Overwaard te realiseren, de oostelijke helft van de Alblasserwaard, kan het water afgevoerd worden in de nabijgelegen Merwede. Hierdoor worden afvoerroutes verkort en zijn de peilen beter beheersbaar. In januari 2022 neemt het bestuur van het waterschap een besluit over het voorkeurstracé en de locatie van het nieuwe gemaal. De bouw van het nieuwe gemaal in Hardinxveld is voorzien in de periode 2024-2026.

Gebiedsprogramma A5H

Het nieuwe boezemgemaal in Hardinxveld is de grootste maatregel van het Gebiedsprogramma A5H. Het gebiedsprogramma heeft als doel om een robuust en toekomstbestendig watersysteem te realiseren. Dit doet het waterschap aan de hand van een toekomstvisie voor 2050. Aanleiding hiervoor zijn kades die niet meer voldoen, boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn, de gevolgen van klimaatverandering en de bodemdaling in dit gebied. Door het watersysteem anders en logischer in te richten worden deze problemen aangepakt. Voor meer informatie: www.wsrl.nl/a5h.