In 2017 is het waterschap gestart met de verbetering van de Molenkade in Groot-Ammers. Deze kade voldeed niet meer aan de veiligheidseisen waardoor er een grotere kans bestond op een kadedoorbraak.

De Molenkade maakt deel uit van de ecologische verbindingszone en is gelegen ten oosten van de Ammersche Boezem. Aan de polderzijde van de kade, lag een sloot. Deze is inmiddels gedempt en circa 70 meter polder inwaarts is een nieuwe bredere sloot aangelegd. De Molenkade heeft naast de primaire functie als waterkering ook de functie van een fietspad en is 2,2 km lang. Het fietspad wordt gebruikt door scholieren, forenzen en toeristen. Daarnaast is het ook een toegangsweg voor bestemmingsverkeer; de bewoners van de vier historische molens die langs dit fietspad staan. De versterking wordt in samenhang met andere projecten opgepakt. Hierdoor kunnen we alle functies beter op elkaar afstemmen en heeft de omgeving ook maar één keer last van de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

We verhogen en verbreden de Molenkade. Deze werkzaamheden zijn medio 2017 gestart en duren nog tot de zomer van 2020. In het voorjaar van 2019 heeft de laatste ophoogslag van de steunberm plaatsgevonden. Medio 2019 is de wegfundering en het asfalt verwijderd en de kruin van de kade opgehoogd. De grond van de kade moet een lange periode zetten voordat we verder kunnen met de afwerking, waaronder het asfalteren.

Een nieuwe poldersloot ligt 70 meter polder inwaarts en is breder geworden. Tevens zijn er natuurvriendelijke oevers aangebracht. Dit zorgt voor een verbetering van de flora en fauna en de waterkwaliteit. Het polderwater wordt voortaan afgevoerd naar het nieuwe gemaal Graafland. Het gemaal Achterland is hiermee overbodig geworden en zal worden verwijderd. Door het verleggen van de poldersloot kan het water beter worden afgevoerd.

Het fietspad wordt verlegd ter hoogte van de molens. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren krijgt het definitieve fietspad bypasses rond de historische molens. In verband met de werkzaamheden is er sinds mei 2019 een omleiding over een tijdelijk fietspad langs de Molenkade. Het tijdelijke fietspad loopt vanaf Graafland in Groot-Ammers tot aan de Peppelweg over een betonpad ten oosten van de nieuw aangelegde watergang. De omleidingsroute is nog minimaal in gebruik tot het voorjaar van 2020.

Medio 2020 zullen alle werkzaamheden zijn afgerond.  

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Marco van Vemden via 06-51606920 of per e-mail: m.van.vemden@wsrl.nl.