Zaaknummer 2020107922/cl/jha

Mededeling tot verhuur van een dijkmagazijn ‘De Ronduit’ (Waaldijk 2 te Bemmel)

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is, voornemens om een dijkmagazijn in Bemmel aan de Waaldijk 2 (hierna: het dijkmagazijn) opnieuw te verhuren voor een nieuwe periode van 5 of 10 10 jaar aan de bestaande huurder de gemeente Lingewaard. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Bemmel, sectie H, nummer 4141 gedeeltelijk, zijnde het dijkmagazijn, inclusief om- en onderliggende grond alsmede het toegangspad.

De voorgenomen verhuur wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Met de publicatie wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers /ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te huren. Ondanks dat mededinging (via een openbare procedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor huur.

Het waterschap is van mening dat continuering van de bestaande huur gerechtvaardigd is omdat de gemeente al vele jaren huurder is en vanwege het maatschappelijke doel; de ruimte wordt als natuurmuseum c.q. bezoekerscentrum gebruikt, zie onderstaande link.  
https://www.lingewaardnatuurlijk.nl/dijkmagazijn/(externe link)

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de huur van het dijkmagzijn, dan wordt u verzocht uw verzoek tot huur schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom het Waterschap aan u zou moeten verhuren) aan het Waterschap kenbaar te maken.
Uw verzoek dient u uiterlijk op 28 november 2022 per mail kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl. Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344-649113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 29 november 2022 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verhuur af te zien en er alsnog een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht.