Kennisgeving  

Zaaknummer 2023053042/jha

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond nabij nieuwbouw De Whemedreef (88-110) te Arnhem,

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, voornemens om een perceel grond nabij de Whemedreef (ter hoogte van huisnummer 88-110) te verkopen aan de projectontwikkelaar. 
Het perceel is (thans nog) kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie W, nummer 4577 gedeeltelijk, ter grootte van circa 52 m2. 
Tijdens de bouwactiviteiten bleek een strook grond aan de waterkant betrokken te zijn t.b.v. de achtertuintjes van de (toekomstige) bewoners. Het waterschap wil deze grond verkoper aan de projectontwikkelaar die op zijn beurt de grond weer (door)verkoopt aan de aanliggend eigenaren. 

De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Hiermee wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers/ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Voor de onderhavige transactie is dit van toepassing.
 
Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken.
Uw verzoek dient u uiterlijk op 11 september 2023 per mail kenbaar te maken via het e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl

Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344-649113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 12 september 2023 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht. 
 

Tekening