Zaaknummer 2020140383/jha/tiwa

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, voornemens om een perceel grond (hierna: het perceel) aan de Waalbandijk te Varik, tegenover de woning Benedenweg 5 en 7 te Varik aan een particulier uit de directe omgeving te verkopen. Deze particulier beschikt reeds over aangrenzende gronden.Het perceel is kadastraal bekend gemeente Varik sectie B nummer 1764 gedeeltelijk, ter grootte van circa 1.961 m2.

De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Hiermee wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers /ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

De voorgenomen verkoop vindt plaats in het kader van het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg (TiWa). De wederpartij heeft verzocht een deel van de schadeloosstelling te willen compenseren in natura (grond). Omdat het waterschap in dergelijke situaties een inspanningsverplichting heeft om eventuele beschikbare compensatiegronden aan te bieden en daarnaast de te verkopen grond in de buurt ligt van de reeds in eigendom zijnde percelen van die wederpartij ligt één op één verkoop van het perceel aan de wederpartij voor de hand.

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken.Uw verzoek dient u uiterlijk op 8 december 2022 per mail kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl. Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344-649113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 9 december 2022 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht.

Bijlagen