Zaaknummer 2022088421/mame

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond nabij Ogenstroost/Gelderse Rooslaan te Arnhem 

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, voornemens om meerdere stukken grond (hierna: het perceel) nabij de Ogenstroost te Arnhem aan stichting Volkshuisvesting (gemeente Arnhem) te verkopen, zulks ten behoeve van woningbouwontwikkeling. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Arnhem (AHM01) sectie E, nummers 2542, 4967, 5313, met een geschatte grootte van 668 ca, welke de bestemming Wonen draagt. De betreffende grond maakte onderdeel uit van een veel groter perceel dat als watergang op 5 februari 2018 is overgedragen van de gemeente naar het Waterschap. Nu blijkt dat de gemeente teveel heeft overgedragen, dient de onderstaande grond terug te worden geleverd. De grond is hieronder schetsmatig weergegeven.

De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Met de publicatie wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers/ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit, waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken. Uw verzoek dient u uiterlijk op 28 november 2022 per mail kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl. Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344-649113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 29 november 2022 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoop procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht