Kennisgeving

Zaaknummer: 2022063572/IM

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond nabij Meerboomweg 2 te Maurik

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, voornemens om een stuk grond (hierna: het perceel) nabij de Meerboomweg 2 te 4021 LL Maurik aan de aangrenzende eigenaar te verkopen, als ruilgrond voor het vestigen van een zakelijk recht van overpad ten behoeve van Waterschap Rivierenland. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Maurik sectie L, nummer 2984, met een geschatte grootte van 702 m², welke de bestemming Agrarisch - Oeverwalgebied draagt. Zie bijgevoegde tekening.

De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Met de publicatie wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers/ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. 

De grond grenst aan het perceel van de koper. De koper heeft directe toegang tot de grond. Het Waterschap brengt het perceel in als ruilgrond voor het vestigen van een zakelijk recht van overpad op grond in eigendom bij koper. 
Bij verkoop van de grond aan een ander kan het Waterschap geen zakelijk recht vestigen. 
Hierdoor ligt één op één verkoop van het genoemde perceel aan de wederpartij voor de hand. 

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit, waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken.
Uw verzoek dient u uiterlijk op 14 september 2023 per mail kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl. Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344 – 649 113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 15 september 2023 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoop procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht