Zaaknummer: 2021035035/mame

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond nabij Raadhuisstraat 54 te Maurik

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, voornemens om een stuk grond (hierna: het perceel) nabij de Raadhuisstraat 54 te Maurik aan de aangrenzende eigenaar te verkopen (hierna te noemen:  aanvrager), zulks ten behoeve van de uitbreiding van hun supermarkt. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Maurik (MRK01) sectie B, nummer 3815, met een geschatte grootte van 256 ha, welke de bestemming Centrum en verkeer draagt. De grond is hieronder schetsmatig weergegeven.

Schetsmatige weergave te verkopen perceel nabij Raadhuisstraat te Maurik

Aanvrager heeft het waterschap begin 2021 benaderd met verschillende plannen om uit te breiden. De plannen van aanvrager zijn gelegen op grond van de aanvrager zelf; van het waterschap en van een naburig eigenaar. De huidige bestemming komt grotendeels overeen met deze plannen. Het waterschap is kenbaar gemaakt door de aanvrager dat de naburig eigenaar bekend is en betrokken wordt bij de plannen. Als reactie op de verkoop heeft de naburig eigenaar aangegeven de onderhavige publicatie af te willen wachten. Het waterschap heeft de naburig eigenaar van de publicatie op de hoogte gesteld.

De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Met de publicatie wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers/ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. 

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit, waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken.
Uw verzoek dient u uiterlijk op 14 oktober 2022 per mail kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl. Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344 – 649 113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 15 oktober 2022 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoop procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht.