Zaaknummer 20201139696/jha

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond (2020139696)

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring + verwerving, voornemens om twee percelen grond te verkopen aan een geïnteresseerde die woonachtig is in de nabije omgeving van die percelen. 
De te verkopen percelen zijn aansluitend aan het woonperceel van die geïnteresseerde en kadastraal bekend gemeente Varik sectie E nummers 785 en 619 beiden gedeeltelijk, plaatselijk bekend Waalbandijk in Varik, nabij huisnummer 48, ter gezamenlijke grootte van ca 1.509 m2;
Een situatietekening is aan deze publicatie toegevoegd. 
De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Hiermee wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers/ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Dat is hier het geval.
 
De voorgenomen verkoop van genoemde percelen vindt plaats in het kader van een actuele dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (GoWa). De desbetreffende wederpartij wenst (een deel van) de schadeloosstelling compenseren in natura (grond). Het waterschap heeft in dergelijke situaties een inspanningsverplichting om eventuele beschikbare compensatiegronden aan te bieden aan schadeloos te stellen eigenaren. Omdat de te verkopen gronden in de directe omgeving liggen bij de eigen gronden van die wederpartij ligt “één op één verkoop” van genoemde percelen aan de desbetreffende wederpartij voor de hand. 

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van één van genoemde percelen, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken.
Uw verzoek dient u uiterlijk op 7 oktober 2022 per mail kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl
Na ontvangst van uw verzoek zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344-649113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 8 oktober 2022 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht.

Bijlagen