Zaaknummer 2022108404/mame + 2022110777/mame

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond (bloot eigendom) nabij Merwededijk 27 en 29 te Woudrichem

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, voornemens om een viertal stukken grond (hierna: het perceel) nabij de Merwededijk 27 en 29 te 4285 WC Woudrichem aan de aangrenzende eigenaren te verkopen. Het betreft de ondergrond van de twee woningen (belast met recht van erfpacht) en een deel van de bijbehorende tuinen.

Het betreft (gedeelten) van de percelen kadastraal bekend gemeente Woudrichem (WDC00) sectie D nummers 658, 659, 1129 en 1711 met een geschatte grootte van 323, 504, 200, 123 en 20 ha, welke allen de bestemming Wonen dragen, De grond is hieronder schetsmatig weergegeven.

Percelen Merwededijk Woudrichem

De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Hiermee wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers/ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. 

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken.
Uw verzoek dient u uiterlijk op 11 oktober 2022 per mail kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl. Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344 – 649 113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 12 oktober 2022 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoop procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht.