Zaaknummer 2021170038/mok

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond nabij de Reigersvliet te Hoogblokland

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, voornemens om de twee hierna genoemde percelen (hierna: de percelen) nabij A27 te Hoogblokland te verkopen aan een particulier uit de directe omgeving, zulks ten behoeve van de uitvoering van het Stedelijk Waterplan Molenlanden. Deze particulier beschikt reeds over aangrenzende gronden.
De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Hoogblokland sectie E, nummer 577, groot 152 m2 en
gemeente Hoornaar, sectie B nummer 1421, groot 50 m2.

De percelen zijn schetsmatig aangeven op onderstaande tekening. 

Didam arrest
De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) en daarmee het gelijkheidsbeginsel (= het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Hiermee wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers/ondernemingen) gelijke kansen hebben om de percelen te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. 

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van de percelen, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken.
Uw verzoek dient u uiterlijk op 24 mei 2023 per mail kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres:  grondzaken@wsrl.nl

Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344-649113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering voor 25 mei 2023 door het waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht.