Deltares concludeert dat de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig is. Dit staat in een onafhankelijk onderzoek dat op 2 juli is aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland. Het rapport van Deltares wordt op 5 juli besproken in de bestuurlijke commissie Waterveiligheid.

Van 2013-2018 heeft Waterschap Rivierenland de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Op 14 april 2021 ontving het waterschap het rapport “De Lekdijk is lekgestoken” van de heer Prof. dr. ir. Van Baars. In zijn rapport plaatst de heer Van Baars kanttekeningen bij de uitvoering van het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer’ (KIS). Volgens hem is de dijk minder veilig geworden en heeft een aantal woningen aan de Lekdijk onvoorziene problemen als gevolg van de werkzaamheden.

Waterschap Rivierenland heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van de dijk en de ontwerpaspecten van de dijkversterking. Deltares heeft nu de eerste resultaten gedeeld. Volgens Deltares, dat het onderzoek samen met externe en onafhankelijke deskundigen uitvoerde, is de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig. De dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer voldoet volgens het kennisinstituut aan de destijds geldende normen voor veilige dijken.

Deltares voert een vervolgonderzoek uit naar de ontwerpaspecten die Van Baars in zijn rapport noemt. Resultaten hiervan worden in het najaar van 2021 verwacht. Daarnaast gaat een externe commissie onderzoeken hoe het waterschap met schademeldingen is omgegaan.

Deze commissie wordt geleid door Hans van der Vlist, o.a. voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van VROM, dijkgraaf van een van de rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Naar verwachting komt de commissie aan het eind van dit jaar met conclusies.

Dijkgraaf Co Verdaas reageert: “wij zijn opgelucht dat het onderzoek van Deltares uitwijst dat de Lekdijk veilig is. Tegelijkertijd realiseren wij dat een aantal zaken nader moet worden uitgezocht en dat een aantal bewoners met schade nog steeds zorgen heeft over hun woning. Daarom gaat Deltares nu aan de slag met een vervolgonderzoek. Ook laten wij onderzoeken hoe het proces van schademeldingen is verlopen. Wij begrijpen dat bewoners willen dat dit proces sneller verloopt. Zorgvuldigheid staat echter voorop. Wij vragen dan ook om begrip en geduld. In de tussentijd gaan wij in gesprek met de bewoners zodat zij hun zorgen kunnen uiten.”