Beschrijving

Ter verzekering van een veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer, in het belang van het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan het aquatisch leefmilieu, oevers en waterkeringen en ter bescherming van de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van de omgeving, is het noodzakelijk om voor de Lingeboezem en Kanaal van Steenenhoek (het bevaarbare deel van de Linge, de gekanaliseerde Linge, het Kanaal van Steenenhoek en de Korne) de ligplaatsen van schepen en vaartuigen te reguleren.
Het belang van het waterschap is vooral gelegen in het vrijhouden van de vaarweg. Aspecten van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening kunnen ook een rol spelen. Daartoe is echter gemeente of provincie bevoegd gezag.

Daarom heeft het waterschap een verbod voor het innemen van ligplaatsen op het bevaarbare deel van de Linge, de gekanaliseerde Linge, het Kanaal van Steenenhoek en de Korne ingesteld. Dit verbod is vastgelegd in het Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011.
Het uitgangspunt is dat er geen vermeerdering van het aantal ligplaatsen en het daarmee ingenomen ruimtebeslag in de Linge mag plaatsvinden. Dit is vertaald op de bijbehorende kaarten met ingetekende ligplaatszones. Het recht voor het innemen van een ligplaats is gerelateerd aan de rechthebbende van het perceel.

Er worden verschillende ligplaatszones onderscheiden. Zo zijn er ligplaatszones voor woonschepen, handmatig voortbewogen vaartuigen, open motorboten en een aantal speciale categorieën. Voor een vaartuig dat een ligplaats inneemt binnen één van de ligplaatszones blijft het ligplaatsverbod buiten toepassing als wordt voldaan aan de algemene regels die bij die zone horen. In dat geval is dus geen ontheffing nodig.

Ontheffing van het verbod is uitsluitend mogelijk als:

  • er geen uitbreiding plaatsvindt van het aantal afgemeerde vaartuigen en
  • het verlenen van ontheffing zich verdraagt met de door het verkeersbesluit te beschermen belangen.

Het uitgangspunt is dus dat er geen ontheffing wordt verleend voor een nieuwe ligplaats.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag  zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Aanpak

Zie voor de voorwaarden onder het kopje Regelgeving: Verkeersbesluit Ligplaatsen Linge.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen en ook geen melding te doen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Dan is het in uw geval niet toegestaan om ligplaats in te nemen. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk ontheffing van het ligplaatsverbod te krijgen. Neem hiervoor contact op met het waterschap. 

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (e-mail: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Verkeersbesluit Ligplaatsen Linge(externe link)

Bedieningstijden sluizen en bruggen Waterschap Rivierenland(externe link)

Verkeersbesluit vaarwegen Linge en Kanaal van Steenenhoek(externe link)

Legesverordening Waterschap Rivierenland

Heeft u gevonden wat u zocht?