Met honderden kilometers aan dijken, sloten en bermen beheert Waterschap Rivierenland veel groen. Door te maaien dragen we bij aan veiligheid, doorstroming én biodiversiteit. We zien de soortenrijkdom toenemen. En we waarschuwen: let op bij grote machines op de weg.

Bij het maaien houden we rekening met flora en fauna, via ons ecologisch werkprotocol. We spreiden het maaiwerk en laten meer planten staan. We houden rekening met groei- en broedseizoenen en werken steeds meer met natuurvriendelijk materieel, zoals ‘wildredders’. Waar mogelijk voeren we maaisel af: daarmee wordt de bodem schraler en geschikt voor meer soorten.

Maaien gebeurt met grote machines: vaak zijn het tractors die langzaam rijden op een wegvak of dijk. Onze chauffeurs werken zo veilig mogelijk. Als weggebruiker kunt u helpen door rekening te houden met groot materieel op de weg en door te zorgen dat de chauffeur u op tijd ziet.

Tractor maait berm
Een tractor maait bermen vanaf de weg.

Dijken: snelwegen voor de natuur

Maaien van dijken is van belang voor een goede grasmat en dus een sterke dijk. Lang gras kan verstikken, wat leidt tot kale plekken. Maaien bevordert bovendien de soortenrijkdom: laatbloeiers en kruiden krijgen een kans. Een soortenrijke dijk is ook nog sterken door de verschillen in wortelgroei. Bij het maaien houden we rekening met planten en dieren. Zo maaien we gefaseerd: nu de ene helling, eind juni de andere. Zo hebben zaden en insecten altijd een plek. We zien de afgelopen jaren een toename in bloemen, planten en insecten op onze dijken. Het worden steeds meer snelwegen voor de natuur. Aan het einde van het groeiseizoen maaien we opnieuw.

Maaiwerk op de Rijndijk.
Maaiwerk op één helling van de dijk aan de Neder-Rijn.

Sloten: ruimte voor natte natuur

Een sloot voert water af bij neerslag of juist aan bij droogte. Beide extremen nemen toe. Tegelijk is een sloot ook het leefgebied van flora en fauna. Daarom passen we meer variatie en maatwerk toe bij het maaien van de grote vaarten en weteringen: meer planten blijven staan, tussen een kwart en de helft. Door gefaseerd en in delen te maaien, hebben planten de kans om zaad te verspreiden. We zien dat de natte natuur gedijt. Voor het onderhoud van de belangrijkste A-watergangen geldt een goede balans tussen waterhuishouding, natuur en waterkwaliteit. Bij knelpunten als duikers en smalle watergangen wordt vaker gemaaid.

Maaiwerk op de Maurikse Wetering.
De maaiboot op de Maurikse Wetering.

Bermen: zichthoeken voor veiligheid

Voor de verkeersveiligheid maaien we kruisingen en zichthoeken van polderwegen en fietspaden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In de loop van de zomer maaien we ook bermen, wandelpaden op groene kades en bij picknickbanken. We ontzien nesten en waardevolle soorten door slootkanten pas in oktober te maaien. Ook op al deze plekken laten we meer begroeiing staan, zoals afgesproken in het regionale beheerconvenant van Blauwzaam.

Maaien van zichthoeken aan de weg.
Zichthoeken en wegbermen maaien we voor de verkeesveiligheid. Let op bij groot materieel op de weg.

Terreinen: natuur rondom waterzuivering

Overal in het rivierengebied zijn werklocaties van het waterschap: terreinen van waterzuiveringen, gemalen, werkloodsen of zonneparken. Ook op deze terreinen krijgt de biodiversiteit een impuls. Door gevarieerd te maaien, door meer te laten staan en door de aanplant van bomen en struiken. Ook insectenhotels en nestkasten bieden onderdak aan meer soorten. Elk terrein is anders en vraagt om specifiek beheer.

Variatie in maaiwerk op zuiveringsterrein.
Gevarieerd maaibeheer op het terrein bij een waterzuivering.

Meer lezen

Meer over maaien lees je op de pagina met uitleg over ons maaibeheer.

Grenst jouw grond aan een sloot, check dan onze informatie over de schouw watergangen.