Sinds maart liggen alle werkzaamheden voor de aanleg van een tweede golfbaan in Spijk stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en is de pH-waarde te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur.

De maatregelen die zijn genomen om het verspreiden van de vervuiling tegen te gaan, zijn nog steeds van kracht. Dit betekent dat het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten zijn afgedamd. Waterschap Rivierenland pompt water weg uit het afgedamde gebied naar de Linge. Op de rivier is de verdunning groot, waardoor het risico voor mens, dier en natuur klein is. Metingen bevestigen dit. Zo voorkomen we verspreiding buiten het afgedamde gebied. Ook doen zowel gemeente en waterschap als de aannemer doorlopend diverse onderzoeken naar de kwaliteit van de grond en het water, zowel binnen als buiten het afgedamde gebied. Deze onderzoeken tonen aan dat de grond en het water binnen het afgedamde gebied vervuild zijn.

Uitspraak rechter

De aannemer en de eigenaar van het terrein hebben bezwaar gemaakt tegen het stilleggen van het werk. Ook hebben zij gevraagd om een voorlopige voorziening, zodat zij verder konden met het werk.
Op 25 september deed de rechter uitspraak. De gemeente is in het gelijk gesteld. Dit betekent dat het werk terecht is stilgelegd en de aannemer zo niet mag doorgaan met de aanleg van de golfbaan.

Vervolg

Zowel de aannemer als de eigenaar van het terrein zijn verplicht maatregelen te nemen om de vervuiling te beperken, zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe vervuiling te voorkomen. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een plan voor het saneren van de vervuiling en het voorkomen van nieuwe vervuiling. Tot op heden hebben zij geen overtuigend plan aangeleverd. Gelet op de onderzoeksresultaten en de uitspraak van de rechter is het opstellen van dit plan niet langer vrijblijvend. De gemeente gaat dit via een last onder dwangsom afdwingen.

In de tussentijd blijven alle maatregelen van kracht. Waar nodig passen we wel maatregelen aan, om bijvoorbeeld verspreiding van de vervuiling tegen te gaan bij veel regenval.