14 september 2023, zaaknummer 2020058556

Mededeling tot voorgenomen verkoop percelen met watergangen nabij Graaf Reinaldweg te Haaften

Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel aan de Blomboogerd 1, is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, voornemens om de percelen grond met watergangen (hierna: de percelen) nabij de Graaf Reinaldweg te Haaften aan een aanliggend eigenaar te verkopen. De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Haaften, sectie M, nummers 502 (geheel) en 499 (geheel).

De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. De Hoge Raad heeft in dit arrest bevestigd dat een overheidslichaam (zoals een Waterschap) bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee het gelijkheidsbeginsel (het bieden van gelijke kansen) in acht moet nemen.

Hiermee wordt bereikt dat meerdere partijen (burgers/ondernemingen) gelijke kansen hebben om de betreffende onroerende zaak te kopen. Ondanks dat mededinging (via een openbare verkoopprocedure) het uitgangspunt is, hoeft die ruimte niet te worden geboden als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

De voorgenomen verkoop vindt plaats in het kader van het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (GoWa).
De wederpartij heeft verzocht een deel van de schadeloosstelling te willen compenseren in natura (grond). Omdat het Waterschap in dergelijke situaties een inspanningsverplichting heeft om eventuele beschikbare compensatiegronden aan te bieden, ligt één op één verkoop van het genoemde deelperceel aan de wederpartij voor de hand.

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom het Waterschap aan u zou moeten verkopen) aan het Waterschap kenbaar te maken.

Uw verzoek dient u uiterlijk op 13 oktober 2023 per e-mail kenbaar te maken via het e-mailadres: grondzaken@wsrl.nl

Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling grondzaken van het Waterschap, bereikbaar op nummer 0344-649113.

Uw reactie dient schriftelijk en voorzien van een motivering uiterlijk op 13 oktober 2023 door het Waterschap te zijn ontvangen op bovengenoemd e-mailadres waarna het Waterschap beoordeelt of uw reactie aanleiding is om van de voorgenomen verkoop af te zien en er alsnog een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn bericht.