Waterschap Rivierenland legt deze winter nieuwe natte natuur aan langs de Linge in Geldermalsen. Tussen de waterzuivering en de spoorbrug, langs het Trichtsevoetpad, komt een ecologische verbindingszone die tegelijk waterberging is.

Tot eind maart 2021 voert aannemer Bongers grondwerk uit, met transport over de Koppelsedijk en Genteldijk. Van 21 december – 1 januari vindt geen transport plaats. In het natuurgebied komen verhogingen en poelen, die bijdragen aan een grotere ecologische rijkdom. De waterberging wordt stroom op- en afwaarts aangesloten op de Linge, er komt dus op een lichte stroming voor flora en fauna. Er worden bomen en struiken geplant en een steilwand ingericht voor nestelende vogels. De afvalwaterzuivering wordt aan het zicht onttrokken door een extra verhoging. Het gehele ontwerp vindt u hier.

De zone grenst aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap.
De zone grenst aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap.

Gelders Natuur Netwerk

Op meer plekken in de Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal werkt het waterschap aan de ecologische verbindingszones, zoals met natuurvriendelijke oevers, paaiplaatsen, nevengeulen en poelen. Deze ecologische verbindingszones zijn onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk. Doel is om natuurgebieden te verbinden tot een geschikte leefomgeving voor doelsoorten als kamsalamander, rietzanger en winde.

De aanleg van de ecologische verbindingszones moet gereed zijn eind 2021. De totstandkoming wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en gesubsidieerd door de Europese Unie via de programma’s ELFPO en POP3.