Recycling van luiers weer een forse stap verder

2 mei 2017 ARN legt de laatste hand aan haar techniek, om ingezamelde luiers en incontinentiemateriaal te behandelen met hoge druk stoom en deze vervolgens te scheiden in een kunststoffractie en de ‘luierinhoud’. Voor de aldus teruggewonnen kunststof bestaat veel belangstelling onder kunststoffabrikanten. Na het afscheiden van de kunststof neemt Waterschap Rivierenland het stokje over door de luierinhoud te verwerken in haar slibgistingsinstallatie. De luierinhoud laat zich samen met rioolwaterslib prima vergisten om daaruit biogas te winnen. Zo ontstaat een 25% hogere biogasopbrengst en minder af te voeren slib.

‘Onder druk wordt alles vloeibaar’ is een bekend gezegde. Dit blijkt ook het geval te zijn met gebruikte luiers. Zeker wanneer de luiers worden gemengd met rioolwaterslib van een afvalwaterzuivering en vervolgens worden blootgesteld aan stoom van 250 graden Celsius en 40 bar druk. Deze methode is de afgelopen jaren ontwikkeld en opgeschaald door ARN in samenwerking met het bureau Elsinga Beleidsplanning & Innovatie en Waterschap Rivierenland. Na proeven op laboratoriumschaal met een reactorvat van 20 liter, volgde een proefinstallatie bij ARN met een inhoud van 400 liter. Nu staat ARN aan de vooravond om een eerste reactorvat op praktijkschaal met een inhoud van 5.000 liter te gaan realiseren. Dit recyclesysteem – zo is de bedoeling – zal nagenoeg volledig mechanisch en geautomatiseerd gaan werken. Een milieuvriendelijke manier voor de recycling van luiers en voor Waterschap Rivierenland de mogelijkheid om de hoeveelheid af te voeren slib te verkleinen. De pilot moet uitwijzen of er een akkoord komt over de bouw van een eerste reactor. Het uiteindelijke doel is om drie reactoren naast elkaar te plaatsen met een totale verwerkingscapaciteit van 27.000.000 kg op jaarbasis. De vergunning daarvoor is al rond. Het aanbod  om gescheiden ingezamelde luiers te mogen aanbieden, zal ARN allereerst voorleggen aan de bij haar aanleverende regio’s en gemeenten. Maar er is ook al veel belangstelling getoond door andere afvalinzamelaars en door luierproducenten die via aanlevering willen bijdragen aan een circulaire economie.

Afbraak van medicijnresten

Bijzondere aandacht tijdens het hele ontwikkeltraject is er voor de aanwezigheid van medicijnresten en andere milieuvreemde stoffen. Duidelijk is dat ziektekiemen zoals virussen en bacteriën onder de gekozen procesomstandigheden van 250 graden Celsius en 40 bar druk niet overleven. De vraag was wel hoe mogelijke aanwezige medicijnresten in het materiaal zich onder dergelijke omstandigheden gaan gedragen. Uit wetenschappelijk getoetst onderzoek blijkt dat aan de hand van een vijftal veel gebruikte medicijnen, de stoffen voor meer dan 96% worden afgebroken. Dankzij dit resultaat neemt thermische druk hydrolyse een voorsprong op andere in ontwikkeling zijnde luierrecyclemethoden. Bovendien kan het eindproduct zich hierdoor in kwalitatieve zin positief onderscheiden van dierlijke mest en zuiveringsslib in oorspronkelijke vorm. Daardoor komt ook de toepassing als meststof in beeld. De afzetpotentie in deze sector is mooi meegenomen, maar primair is de aandacht nu vooral gericht op de recycling van kunststoffen en het opwekken van biogas.