Samenwerking indirecte lozingen biedt voordelen in de waterketen

8 juni 2017 Stroomlijnen van de vergunningprocedure, een gezamenlijke analyse van risicovolle lozingen, afstemming van toezicht en handhaving en korte lijnen bij verstoringen op de rioolwaterzuivering. Het zijn enkele voordelen van de samenwerking tussen waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Om deze samenwerking meer kracht bij te zetten en verder te intensiveren hebben de directeuren van deze instanties op dinsdag 6 juni de samenwerkingsovereenkomst Indirecte Lozingen ondertekend.
Vlnr: de heer Van Vliet (secretaris-directeur Hollandse Delta), de heer Vonk (secretaris-directeur Waterschap Rivierenland) en de heer Visser (directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)

Een indirecte lozing is een lozing van afvalwater op de riolering. Dit afvalwater mengt zich met huishoudelijk afvalwater en komt bij de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen. Hier ondergaat het afvalwater de gebruikelijke huishoudelijke afvalwaterzuiveringstappen en wordt vervolgens op oppervlaktewater geloosd. Vooral bij calamiteiten en incidenten, onvoorziene gebeurtenissen, is het zaak dat organisaties elkaar snel vinden. Het riool kan beschadigd raken of de waterzuivering kan worden verstoord.

Snel optreden bij verstoringen op de zuivering

Soms raakt het zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verstoord door aanvoer van sterk vervuild afvalwater vanuit het riool. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat bij een lozing niet aan de voorschriften is voldaan. Door goede werkafspraken kunnen betrokken organisaties bij incidenten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie sneller en adequater handelen. Ze kunnen de oorzaak van de verstoring sneller achterhalen door een gezamenlijke aanpak. De nadelige gevolgen van incidenten worden zo meer beperkt of zelfs voorkomen.

Kennis delen

De waterschappen kunnen nu al reageren op aanvragen voor vergunningen van een indirecte lozing. Dat is zo geregeld in het adviesrecht. Zo’n indirecte lozing kan namelijk effect hebben op de werking van de rioolwaterzuivering. Het is van belang dit snel en goed mee te kunnen wegen in het vergunningenproces. De overeenkomst heeft als doel om de onderlinge werkafspraken nog verder te stroomlijnen. Ook voor toezicht en handhaving op de indirecte lozingen delen de organisaties hun kennis. Gezamenlijk prioriteren ze de risicovolle lozingen en stemmen ze hun handhavingsprogramma’s goed op elkaar af. Daardoor vermindert het aantal controles, maar wordt er per controle wel naar meer zaken gekeken.