Visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard

7 november 2017 Het klimaat verandert: door piekbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Daarnaast hebben we te maken met bodemdaling in de Alblasserwaard. Het watersysteem in dit gebied voldoet nog net, maar de rek is er uit. Veel boezemkades, onlosmakelijk verbonden met het watersysteem, zijn niet hoog en stevig genoeg. In natte tijden moeten we extra noodgemalen bijplaatsen om wateroverlast te voorkomen. Dit alles heeft er voor gezorgd dat we op zoek zijn gegaan naar structurele oplossingen om ook in de toekomst een robuust watersysteem te hebben. Oplossingen die de aan- en afvoer van water in de Alblasserwaard gaan veranderen.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft een visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard vastgesteld. Deze visie en het bijbehorende maatregelenpakket geven de koers aan naar een historische wijziging van het watersysteem. Na 6 eeuwen zal het water niet alleen via Kinderdijk worden afgevoerd, maar ook via een nieuw te bouwen gemaal in het oostelijke deel van de Alblasserwaard. Het komende jaar gaan we een aantal onderzoeken uitvoeren: waar moet het nieuwe gemaal komen, op welke wijze kunnen we de gemalen van Kinderdijk inzetten en wat betekent dit voor het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout. Met de komst van een nieuw gemaal kunnen we het peil op de boezems beter regelen, waardoor  minder kades verbeterd hoeven te worden. Welke kades voor 2030 aangepakt moeten worden, brengen we ook in beeld. Op de polderpeilen heeft het besluit geen effect.

Gebiedsgerichte uitwerking

De vaststelling van deze visie op het watersysteem is tevens de start van een verdere gebiedsgerichte uitwerking. De komende tijd gaat het waterschap samen met regionale partijen op zoek naar mogelijke verbreding van deze aanpak om het gebied van de Alblasserwaard water- en klimaatrobuust in te richten. Ook het gebied van de Vijfheerenlanden komt hierbij in beeld.