Voorlopige keuze bekend: dijkversterking zonder hoogwatergeul

20 februari 2018 De stuurgroep Varik-Heesselt gaat het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden voorleggen aan de streek. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. In juni van dit jaar brengt de stuurgroep een definitief advies uit aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna neemt de minister een voorkeursbesluit.

Vorige week stelde de stuurgroep haar keuze uit. Zij wilde eerst het bezoek van de minister aan Varik afwachten. Bij dit bezoek kreeg de minister alle gezichtspunten toegelicht door bewoners, agrariërs en bestuurders.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep nemen ook deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van I&W voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland stemde voor het alternatief met een hoogwatergeul.

Het ministerie van I&W wil dat de planologische reservering (BARRO) bij de keuze voor deze variant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

Twee alternatieven

De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Het ene alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Hoe verder

Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie op de gemeentehuizen in Tiel en Neerijnen, op het kantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel, in het provinciehuis in Arnhem en in Atelier Varik in Varik. Tevens is het in te zien via deze website. Iedereen kan een reactie geven op het concept-voorkeursalternatief. Er wordt een inloopavond in het gebied georganiseerd en Atelier Varik is elke donderdag open voor vragen. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies dat zij zal voorleggen aan de minister.