Begroting 2019 Waterschap Rivierenland vastgesteld

30 november 2018 Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 30 november de begroting 2019 definitief vastgesteld. In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2019 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. De waterschapsheffingen stijgen met circa 5%. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied. Met de opbrengst van deze heffingen zorgen we voor:

Veilige dijken

Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit van het waterschap bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren en het beperken van de gevolgen van overstromingen. 

Voldoende water

Een veranderend klimaat vraagt om een robuust watersysteem dat ook ecologisch gezond is. Om wateroverlast of -tekort te voorkomen investeert het waterschap onder andere in de verbreding van watergangen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het onderhoud aan stuwen en gemalen. Zo zorgen we ervoor dat er in het gebied vrijwel altijd voldoende water van goede kwaliteit is.

Schoon water

Het waterschap zorgt voor het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. Hierbij werken we samen met gemeenten en waterbedrijven en investeren we komend jaar in energiebesparende maatregelen om ervoor te zorgen dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties nog effectiever werken.

Tarieven

Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied. De volgende tarieven gelden in 2019:

 

Soort

Tarief Gelderland en Noord Brabant

Tarief Zuid-Holland en Utrecht inclusief wegen

Zuiveringsheffing

€54,00 per vervuilingseenheid

€54,00 per vervuilingseenheid

Ingezetenenomslag (inwoners)

€99,90 per woonruimte

€142,69 per woonruimte

Gebouwd (eigenaren van huizen binnendijks)

0,04328% (van WOZ-waarde)

0,05653%  (van WOZ waarde)

Ongebouwd (eigenaren van grond binnendijks)

€80,92 (per hectare)

€93,86 (per hectare)

Natuur (binnendijks)

€7,84 (per hectare)

€9,54 (per hectare)

In het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2019 in totaal circa € 262,- aan waterschapslasten. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 250.000) betaalt in 2019 in totaal circa € 370,- aan waterschapslasten.

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning € 305,-. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 250.000) betaalt € 446,-. De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.

Meer informatie:

De begroting is in te zien via de volgende links.