Gorinchem-Waardenburg voorbeeld voor dijkprojecten met kabels en leidingen

18 december 2018 Het dijkversterkingstraject Gorinchem – Waardenburg ligt in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Er liggen twee waterleidingen die de dijk kruisen. Deze transportleidingen van Dunea gaan ook door de rivierbedding van de Waal. Begin 2018 heeft de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) gevraagd of de ‘Waaldijk kruising’ als praktijkproject zou kunnen dienen. Met nieuwe kennis zijn er aantoonbaar slimmere oplossingen mogelijk waardoor er veel kosten kunnen worden bespaard.

De POV K&L (onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma) heeft de situatie geanalyseerd met behulp van het kersverse Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen: een rekenmethodiek die onlangs ontwikkeld is door het WBI-team (Rijkswaterstaat en Deltares) met inbreng van de POV K&L. Met deze methodiek kunnen de mogelijke effecten van een kabel of een leiding op de veiligheid van de dijk berekend worden. De methodiek is op de waterleidingen in het dijkversterkingstraject Gorinchem-Waardenburg losgelaten.
De oplossing is zeer kansrijk: de huidige leiding kan met geringe aanpassing in de nieuwe dijkversterking waarschijnlijk gehandhaafd blijven door het toepassen van een innovatieve oplossing. Hierdoor is het verplaatsen van de leiding of het aanbrengen van een dure constructie niet nodig. Op 29 november jl. is door alle betrokken partijen een ‘go’ gegeven voor het verder uitwerken van de innovatie oplossing. De rekenmethodiek gekoppeld aan het Veiligheidsraamwerk voor de ‘Waaldijk kruising’ kan als voorbeeld dienen voor andere dijkkruisingen. 

NEN-norm

Bij de versterkingen van dijken hebben dijkbeheerders en netbeheerders regelmatig te maken met kabels en leidingen die in de dijk liggen. Voor leidingen zijn vigerende normen uit de NEN-3650 serie van toepassing waarin op conservatieve wijze is voorgeschreven hoe leidingen veilig in een dijk kunnen liggen. Bij het toepassen van de standaard benadering volgens de norm, komen we vaak uit op weliswaar zeer veilige maar vaak enorme kostbare constructies. Bij de kruising met de Waaldijk zou op deze wijze een kistdam met vleugelwanden moeten worden gerealiseerd, waarvan de kosten in de miljoenen kunnen lopen. De NEN-norm biedt naast de standaard benadering echter ook de mogelijkheid om een risicoanalyse uit te voeren, die aansluit bij het Veiligheidsraamwerk. Dat hebben we dankbaar benut.

Samen kijken naar de dijk

Alle partijen die betrokken zijn bij een dijkproject met aanwezige kabels en leidingen worden regelmatig geconfronteerd met dit soort situaties. De POV K&L heeft als belangrijk doel om de werelden van dijkbeheerders en netbeheerders te verbinden en samen innovatieve oplossingen uit te werken. Met de nieuwste technische kennis kunnen de partijen tot een oplossing komen die zeker veilig is en ook minder kostbaar. Kortom, op een innovatieve wijze soepel en veilig inpassen van kabels en leidingen in dijklichamen. De resultaten worden gebruikt om de NEN-norm opnieuw te beschouwen en in de toekomst beter te laten aansluiten bij het veiligheidsraamwerk zodat ook waterkeringen met kabels en leidingen kunnen worden beoordeeld op de vereiste veiligheid tegen overstroming.

Achtergrond

Dijken versterken: Nederland veiliger maken
Waterschappen en Rijkswaterstaat staan de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken moeten tot 2050 aangepakt worden. Deze werkzaamheden worden geprogrammeerd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen en onderdeel van het Deltaprogramma.
De ‘Waaldijkkruising’ in het traject Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Meer dan 40 topexperts van adviesbureaus, kennisinstituten, netbeheerders en waterschappen zijn door de POV K&L ingezet om tot de innovatieve oplossing te komen.