Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Ook in het rivierengebied is het droog en deze week bovendien erg warm. Om te zorgen dat we water in de sloot houden, vraagt Waterschap Rivierenland aan agrariërs om verstandig en gedoseerd te beregenen. In onderlinge afstemming, zodat we aan de vraag kunnen voldoen.
 • Bloemen en insecten worden op de Wakkere Dijk bij Munnikenland in de watten gelegd. Agrarisch Natuurvereniging De Capreton beheert het dijktalud. Nu staat er ook een groot bijenhotel. Onze dijken worden steeds bloemrijker!
 • Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie, om te beginnen met zon en wind. Dat gaan we terug zien in onze leefomgeving, ook in de regio Arnhem Nijmegen.
  Zonnepark op de rioolwaterzuivering in Arnhem
 • Waterschap Rivierenland zal veehouders vragen om hun schapen van dijken te halen, waar dat nodig is om de grasmat te beschermen tegen de gevolgen van de aanhoudende droogte.
 • Bij het Kolffgemaal in Hardinxveld pompt Waterschap Rivierenland nu water terug de polder in. Zo blijft het water in de Linge bij de droogte op peil.
 • Een sloot voert water af en aan. Een dijk houdt water tegen. Dat blijven ze doen, maar Waterschap Rivierenland gaat tegelijk in sloten en op dijken meer ruimte bieden aan flora en fauna. Maaien wordt maatwerk voor biodiversiteit.
 • Waterschap Rivierenland neemt de eerste extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Bij de sluizen van de Merwedekanaal wordt minder geschut en de eerste extra pomp is ingezet bij het Noord-Brabantse Genderen.
 • De bever doet het goed in het rivierengebied. De beschermde diersoort vormt de kroon op natuur en ecologie in Nederland. Maar holen in dijken en dammen in sloten kunnen leiden tot schade en risico’s. Om daar op een goede manier mee om te gaan, stelt Waterschap Rivierenland een nieuw beverprotocol vast.
 • Vanaf 1 april hielden we voor het bedienen van de sluizen een verruimde winterregeling aan. Vanaf 18 mei schakelen we weer over naar de reguliere bedieningstijden voor het voorjaar. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de sluizen. Door de sluizen weer meer te schutten, geven we de schepen meer ruimte. Ook hier geldt het advies van de Rijksoverheid: Vermijd drukte.
  Sluis
 • Zoals verwacht zijn we tijdens het ontgraven van de fundering van gemaal Tricht (de Neust) gestuit op een oude vleugelmuur van de huidige duiker.
 • Opnieuw speurt Waterschap Rivierenland naar de bron van vervuiling in het riool in de gemeente Neder-Betuwe. De komende periode worden bedrijven bezocht, op zoek naar verdachte lozingen.
 • De eikenprocessierups kruipt weer over de eiken, ook langs de wegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Als wegbeheerder in deze regio bestrijdt Waterschap Rivierenland de rups, omdat mensen er ziek van kunnen worden.
 • In maart 2019 werd het werk aan de golfbaan in Spijk stilgelegd. De aannemer en de eigenaar van het terrein zijn ervoor verantwoordelijk om de vervuiling zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zij hebben een plan van aanpak opgesteld voor het ophogen en inpakken van de vervuilde grond.
  Golfbaan Spijk
 • Bloemen en kruiden maken een dijk sterker. Daarnaast ziet het er ook mooi uit en is het goed voor de natuur. Het Waterschap Rivierenland test het beheer van een bloemrijke dijk op vier trajecten. Daar wordt nu al gemaaid. Dat is eerder dan op andere dijken.
  dijk begroeid met bloemen en kruiden
 • Het voorjaar is al vroeg droog, dat is ook in het rivierengebied merkbaar. Waterschap Rivierenland houdt water vast en voert extra water aan. Vanwege de lage rivierpeilen past het waterschap uit voorzorg bij Doornenburg het drijvende gemaal de Pannerling aan.
 • Waterschap Rivierenland is gestart met de benodigde procedures om te onderzoeken welke (milieu)effecten meegenomen moeten worden voor de bouw van een nieuw boezemgemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard. Deze procedure start met een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD geeft inzicht in de opgave, de kansrijke oplossingen en de onderzoeken die uitgevoerd gaan worden. De NRD ligt ter inzage van 30 april tot en met 27 mei 2020 bij de Provincie Zuid-Holland via https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-2610.html. Men kan hierop een zienswijze indienen.
 • De werkzaamheden aan en rondom de Molenkade in Groot-Ammers zijn na drie jaar bijna ten einde. De Molenkade is door Waterschap Rivierenland op hoogte en op sterkte gebracht. De voorbelasting op de kruin van de kade moet er momenteel alleen nog voor zorgen dat de grond verder zal inklinken. Zodra de zetting van de kade is gestabiliseerd, kan de aannemer de voorbelasting verwijderen en het definitieve fietspad asfalteren. Naar verwachting is het fietspad aan het einde van de zomer klaar en zijn tevens de overige werkzaamheden afgerond.
 • Bij de lintjesregen van dit jaar ontvingen twee oud-bestuurders van ons waterschap een Koninklijke Onderscheiding. Bas Baan uit Molenaarsgraaf  en Arie Bassa uit Hei- en Boeicop zijn door de koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • De recente oproep van 170 wetenschappers in Trouw om juist nu radicaal te verduurzamen, maakt veel los in de samenleving. En de roep om verduurzaming vindt weerklank. Ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven pleiten in Trouw samen met de waterschappen voor fundamentele hervormingen. Met als doel het herstel van de natuurlijke balans in het watersysteem.
 • Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland kan vanwege de coronacrisis niet fysiek bijeenkomen. 
RSS feed