Waterschap Rivierenland is gestart met de benodigde procedures om te onderzoeken welke (milieu)effecten meegenomen moeten worden voor het dijkversterkingsproject SAFE; het dijktraject langs de Lek tussen Streefkerk, Ameide (Sluis) en Fort Everdingen. De procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie beschrijft de versterkingsopgave, de kansrijke oplossingen en de onderzoeken die uitgevoerd gaan worden. De NRD ligt sinds 22 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. Tot 6 april 2021 kan eenieder een zienswijze indienen. Op de website wsrl.nl/safe staat alle benodigde informatie.

De komende jaren werkt Waterschap Rivierenland stap voor stap aan de versterking van de Lekdijk tussen Streefkerk en Fort Everdingen. Ongeveer 34 kilometer van de 40 kilometer lange dijk voldoet in meer of mindere mate niet aan de waterveiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Het waterschap start met het versterken van de meest kwetsbare delen van de dijk, in totaal ongeveer 11 kilometer. Uiterlijk in 2050 moet de hele dijk voldoen aan de wettelijke norm. Dit traject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en valt onder het Deltaprogramma van het Rijk.