Waterschap Rivierenland is gestart met de benodigde procedures om te onderzoeken welke (milieu)effecten meegenomen moeten worden voor de bouw van een nieuw boezemgemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard. Deze procedure start met een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD geeft inzicht in de opgave, de kansrijke oplossingen en de onderzoeken die uitgevoerd gaan worden. De NRD ligt ter inzage van 30 april tot en met 27 mei 2020 bij de Provincie Zuid-Holland via https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-2610.html. Men kan hierop een zienswijze indienen.