Waterschap Rivierenland is gestart met de benodigde procedures om te onderzoeken welke (milieu)effecten meegenomen moeten worden voor de bouw van een nieuw boezemgemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard. Deze procedure start met een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD geeft inzicht in de opgave, de kansrijke oplossingen en de onderzoeken die uitgevoerd gaan worden. De NRD ligt ter inzage van 30 april tot en met 27 mei 2020 bij de Provincie Zuid-Holland via https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-2610.html. Men kan hierop een zienswijze indienen.

De NRD bevat onder andere informatie over de twee kansrijke locaties voor een boezemgemaal. Een nieuw boezemgemaal met bijbehorend nieuw boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam en een nieuw boezemgemaal in Groot-Ammers Sluis met een verbreding van de Ammersche Boezem. Het bestuur van het waterschap verwacht in september 2020 een keuze te kunnen maken waar het nieuwe boezemgemaal in de toekomst gebouwd gaat worden. Directbetrokkenen zijn per brief geïnformeerd over de terinzagelegging en uitgenodigd voor een onlinebijeenkomst.

De afvoer van al het water in de Alblasserwaard via Kinderdijk verloopt moeizaam door de grote afstand die het water af moet leggen, de westelijke tegenwind en de smalle delen en flessenhalzen in de boezem. Door een nieuw gemaal in de Overwaard te realiseren, de oostelijke helft van de Alblasserwaard, hoeft niet alles meer naar Kinderdijk. De bouw van dit gemaal is een van de maatregelen uit het Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) wat als doel heeft een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren voor de komende 50 jaar.