Eind 2018 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied Alm en Biesbosch. De verwachting is dat in 2020 het nieuwe peilbesluit in werking treedt.

Het huidige peilbesluit Alm en Biesbosch is in te zien op overheid.nl.

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Alm en Biesbosch. Het gebied ligt in het enige deel van de provincie Noord-Brabant ten noorden van de Maas. Het gebied is begrensd door de Boven-Merwede, de Maas, de Bergsche Maas, de Afgedamde Maas, het Heerselensch Kanaal en de Nieuwe Merwede. De oppervlakte van het gebied is circa 18.300 ha. Het gebied valt onder de gemeente Altena. Grotere stedelijke kernen binnen het gebied zijn Werkendam, Woudrichem, Wijk en Aalburg, Sleeuwijk, Dussen, Hank, Almkerk, Nieuwendijk, Andel en Veen. De A27 doorkruist het gebied.

Aanpak

Het peilbesluit wordt opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving  

Het opstellen van het peilbesluit gebeurt in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vijf keer bij elkaar gekomen: in december 2018, maart 2019, juni 2019, november 2019 en maart 2020.

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Overzicht stappen project

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

tweede helft 2018

afgerond

Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluit

december 2018

afgerond

Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime en knelpuntenanalyse

januari - maart 2019

afgerond

Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluit

april 2019 - januari 2020

afgerond

Vaststelling ontwerp-peilbesluit door het dagelijks bestuur

voorjaar 2020

gestart

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit

medio 2020, datum wordt later bekend gemaakt

Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuur

najaar 2020

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Alm en Biesbosch kunt u contact opnemen met Judith van Tol, e-mail j.van.tol@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 94 80.

Heeft u gevonden wat u zocht?