Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 19 februari 2021 het peilbesluit Alm en Biesbosch vastgesteld. Het peilbesluit met bijlagen is gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en is daar digitaal te raadplegen.

 

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Alm en Biesbosch. Het gebied ligt in het enige deel van de provincie Noord-Brabant ten noorden van de Maas. Het gebied is begrensd door de Boven-Merwede, de Maas, de Bergsche Maas, de Afgedamde Maas, het Heerselensch Kanaal en de Nieuwe Merwede. De oppervlakte van het gebied is circa 18.300 ha. Het gebied valt onder de gemeente Altena. Grotere stedelijke kernen binnen het gebied zijn Werkendam, Woudrichem, Wijk en Aalburg, Sleeuwijk, Dussen, Hank, Almkerk, Nieuwendijk, Andel en Veen. De A27 doorkruist het gebied.

Aanpak

Het peilbesluit is opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving  

Het opstellen van het peilbesluit gebeurde in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakte daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vijf keer bij elkaar gekomen: in december 2018, maart 2019, juni 2019, november 2019 en maart 2020.

Peilbesluit met bijlagen

Het peilbesluit is vastgesteld op 19 februari 2021 en treedt in werking op 9 maart 2021. 

Peilbesluit met bijlagen ter inzage

Het peilbesluit met bijlagen ligt ter inzage voor beroep van dinsdag 9 maart 2021 tot en met maandag 19 april 2021 tijdens kantooruren in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel.

In verband met het coronavirus werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Wij adviseren u dat u de stukken zelf downloadt.
Wilt u liever iemand spreken voor toelichting en uitleg, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via het e-mailadres: j.van.tol@wsrl.nl

Het peilbesluit en de bijlagen zijn op 8 maart 2021 gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en daar digitaal te raadplegen.

Beroep

Tegen het peilbesluit Alm en Biesbosch kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Overzicht stappen project

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

tweede helft 2018

afgerond

Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluit

december 2018

afgerond

Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime en knelpuntenanalyse

januari - maart 2019

afgerond

Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluit

april 2019 - januari 2020

afgerond

Vaststelling ontwerp-peilbesluit door het dagelijks bestuur

voorjaar 2020

afgerond

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit

22 okt. t/m
2 dec. 2020


afgerond

Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuur

19 februari 2021

afgerond

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Alm en Biesbosch kunt u contact opnemen met Judith van Tol, e-mail j.van.tol@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 94 80.

Heeft u gevonden wat u zocht?