In juni 2019 heeft Waterschap Rivierenland de nieuwe peilbesluiten vastgesteld voor de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard.

De gebieden

Onderstaande afbeelding toont de ligging van de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard. Beide gebieden zijn gelegen in het meest westelijk deel van de provincie Gelderland.

Het gebied Tielerwaard is globaal begrensd door de Waal, het Merwedekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Linge. Het gebied omvat de steden Tiel, Geldermalsen en een deel van Gorinchem. De oppervlakte van het gebied is circa 17.600 ha.

Het gebied Lek & Linge is globaal begrensd door de Lek, het Merwedekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en De Linge. De Linge vormt de afscheiding tussen Lek & Linge en Tielerwaard. De stad Culemborg is gelegen in het noorden van het gebied. De oppervlakte van het gebied is circa 10.000 ha.

Aanpak

De peilbesluiten zijn opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast de nieuwe waterpeilen staat in de toelichting op de peilbesluiten hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving 

Het opstellen van de peilbesluiten is gebeurd in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakte daarvoor gebruik van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen: in september/oktober 2017, december 2017, april 2018 en september 2018.

Publicatie peilbesluiten met bijlagen

De peilbesluiten zijn op 21 juni 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland.
Het peilbesluit Lek en Linge en de bijlagen zijn op 1 juli 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad nr. 7121 op www.overheid.nl en daar in te zien.
Het peilbesluit Tielerwaard en de bijlagen zijn op 1 juli 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad nr. 7121 op www.overheid.nl en daar in te zien.

Het vastgestelde peilbesluit is vanaf 2 juli 2019 van kracht. Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats nadat de hiervoor benodigde uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven. Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit naar verwachting in 2029.
De peilbesluiten met bijlagen hebben van dinsdag 2 juli 2019 tot en met maandag 12 augustus 2019 ter inzage gelegen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, worden op de hoogte gehouden van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak worden verwerkt.

 

Planning

Om voor het gebied de nieuwe peilbesluiten vast te stellen heeft het waterschap een gefaseerd traject doorlopen. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Overzicht stappen project

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

eerste helft 2017

klaar

Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluiten

september/oktober 2017

klaar

Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime

oktober - december 2017

klaar

Uitvoering knelpuntenanayse

januari - mei 2018

klaar

Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluiten

juni - september 2018

klaar

Vaststelling ontwerp-peilbesluiten door het dagelijks bestuur

najaar 2018

klaar

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluiten

13 december 2018 / 23 januari 2019

klaar

Vaststelling peilbesluiten door het algemeen bestuur

juni 2019

klaar

 

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Tielerwaard en het peilbesluit Lek & Linge kunt u contact opnemen met Jenny Otte, e-mail j.otte@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 95 48.

Heeft u gevonden wat u zocht?